Nauki humanistyczno-społeczne w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji - przegląd i aktualizacja KIS

W związku z oddolną inicjatywa środowisk naukowych Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  przeprowadziło w 2017 r. analizę w zakresie wpisywania się obszarów nauk humanistyczno-społecznych w Krajową Inteligentną Specjalizację. W ramach przeprowadzonej analizy oraz konsultacji z Grupami Roboczymi ds. krajowych inteligentnych specjalizacji opracowano dokument pn. Relacja zakresu nauk humanistyczno-społecznych z Krajową Inteligentną Specjalizacją, wskazujący synergię nauk humanistyczno-społecznych z następującymi krajowymi inteligentnymi specjalizacjami:

Trwają zapisy na kurs online Monitorowanie Strategii Inteligentnych Specjalizacji

Joint Research Centre (KE) uruchomiło zapisy na kurs internetowy w zakresie monitorowania strategii inteligentnych specjalizacji (RIS3), w ramach którego będzie możliwość zapoznania się z założenia monitorowania RIS3, możliwymi źródłami danych oraz korzyściami, płynącymi z monitorowania RIS3 w kontekście prowadzenia polityki innowacyjnej i przemysłowej kraju oraz regionów.

Kurs zostanie uruchomiony 1 marca br. i prowadzony będzie w języku angielskim.

Kurs obejmuje następujące bloki:

Nowa obowiązująca lista 17 krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS)

Ministerstwo Rozwoju  w ramach realizacji procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji  zainicjowało w 2017 r. działania zmierzające do koncentracji tematycznej na  liście i opisach krajowych inteligentnych specjalizacji. W związku z tym Ministerstwo Rozwoju  prowadziło spotkania z przedstawicielami Grup Roboczych ds. KIS, mające na celu wypracowanie nowych propozycji w zakresie KIS.

W wyniku przeprowadzonych prac dokonano następujących zmian w KIS

Nabór uzupełniający do Grup Roboczych ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

W związku z monitorowaniem funkcjonowania Grup Roboczych ds. KIS oraz potrzebą uzupełnienia składów osobowych poszczególnych Grup wybranych specjalizacji Ministerstwo Rozwoju ogłasza nabór uzupełniający do Grup Roboczych dla następujących krajowych inteligentnych specjalizacji:

Aktualny Szczegółowy Opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Komitet Sterujący ds. krajowych inteligentnych specjalizacji w dniu 12 lipca 2016 r. zatwierdził 3. wersję Szczegółowego Opisu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, uwzgledniającą zmiany zaproponowane przez Grupy Robocze ds. krajowych inteligentnych specjalizacji.

Szczegółowy opis stanowi podstawę oceny wniosków w PO IR 2014-2020 w zakresie spełniania kryterium dostępu pn.: Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację

Krajowa inteligentna Specjalizacja - nabór do Grupy Roboczej 20 ds. innowacyjnych technologii morskich w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy

W związku z przyjęciem w dniu 10 listopada 2015 r. przez Komitet Sterujący 20. krajowej inteligentnej specjalizacji pn. innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej  o transport morski i śródlądowy, w Ministerstwie Rozwoju została uruchomiona procedura utworzenia Grupy Roboczej w ramach ww. specjalizacji

Do zadań Grupy Roboczej będzie należało m.in.

Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy 20. krajową inteligentną specjalizacją.

W 2014 r. Marszałkowie Województwa Pomorskiego i Zachodniopomorskiego zainicjowali proces przedsiębiorczego odkrywania w obszarach gospodarki morskiej. W wyniku prac analitycznych, w których wzięli udział przedstawiciele 62 przedsiębiorstw, 21 przedstawicieli uczelni i jednostek naukowych oraz 15 partnerów społeczno-gospodarczych, w maju 2015 r. został opracowany dokument pn. Propozycja Krajowej Inteligentnej Specjalizacji „Technologie i rozwiązania dla wykorzystania zasobów oraz potencjału wód morskich

Zmiana nazwy 5.krajowej inteligentnej specjalizacji – Żywność wysokiej jakości

Pracująca nad opisem swojej specjalizacji, Grupa Robocza nr 5 ds. zdrowej żywności  (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji),  wystosowała wniosek o zmianę nazwy krajowej inteligentnej specjalizacji ze „zdrowa żywność  (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)” na „żywność wysokiej jakości”. Zmiana nazwy wynika z potrzeby ujednolicenia nazewnictwa zgodnie z nomenklaturą przepisów prawa żywnościowego. W dn. 2 kwietnia Komitet Sterujący ds.

Opisy 19 krajowych inteligentnych specjalizacji

W dniu 31 marca 2015r.  Komitet Sterujący ds. krajowych inteligentnych specjalizacji zaakceptował opisy 19 krajowych inteligentnych specjalizacji, wypracowane przez Grupy Robocze ds. kis, w skład których wchodzą przedstawiciele biznesu oraz nauki.

Szczegółowe opisy stanowią obowiązującą wytyczną w zakresie zgodności projektów finansowanych ze środków nowej perspektywy finansowej 2014-2020 z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami.

Grupy Robocze ds. krajowych inteligentnych specjalizacji

W ramach realizacji dokumentu Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS), którego celem jest identyfikacja i wspieranie priorytetowych obszarów w zakresie badań, rozwoju i innowacji w oparciu o proces przedsiębiorczego odkrywania, Ministerstwo Gospodarki w lipcu 2014 r. uruchomiło prace związane z utworzeniem Grup Roboczych (GR) ds. krajowych inteligentnych specjalizacji, organizując serię spotkań informacyjnych dla zainteresowanych podmiotów.

Strony