Dokument KIS ma charakter otwarty i będzie na bieżąco weryfikowany i aktualizowany w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce, Unii Europejskiej oraz w gospodarce globalnej.

W związku z wymogiem UE odnośnie koncentracji tematycznej w ramach wydatkowanych środkach finansowych na lata 2014-2020, lista krajowych inteligentnych specjalizacji nie powinna stanowić zbyt obszernego katalogu i stanowić listę obszarów o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym w Polsce.

Propozycje zmian i aktualizacji w zakresie krajowych inteligentnych specjalizacji, popartych przeprowadzonym procesem przedsiębiorczego odkrywania, mogą zgłaszać wszyscy interesariusze do Komitetu Sterującego ds. kis, a także do Grup Roboczych ds. kis.

System monitorowania KIS, który stanowi jednocześnie element procesu przedsiębiorczego odkrywania,  oparty będzie na pracach gremiów, składających się z przedstawicieli biznesu, nauki, jednostek otoczenia biznesu oraz administracji państwowej (Grupy Robocze ds. krajowych inteligentnych specjalizacji, Obserwatorium Gospodarcze, Komitet Sterujący, Grupa Konsultacyjna).

System monitorowania obejmuje funkcjonowanie takich gremiów, jak: Grupy Robocze ds. krajowych inteligentnych specjalizacji, Obserwatorium Gospodarcze, Komitet Sterujący, Grupa Konsultacyjna. Celem zapewnienia procesu przedsiębiorczego odkrywania przedstawiciele przedsiębiorstw oraz otoczenia biznesu będą brali aktywny udział w procesie wdrażania i monitorowania KIS, głównie poprzez ww. Grupy Robocze ds. krajowych inteligentnej specjalizacji, jak również Obserwatorium Gospodarcze.

Grupy Robocze ds. krajowych inteligentnych specjalizacji będą odpowiedzialne m.in. za uszczegółowienie i precyzyjny opis poszczególnych inteligentnych specjalizacji (na potrzeby oceny wniosków składanych na projekty B+R+I, głównie w ramach PO IR 2014-2020), wskazanie celów oraz wizji rozwoju poszczególnych specjalizacji, a także obserwację zmieniających się czynników społeczno-gospodarczych, trendów rozwojowych oraz za rekomendowanie zmian w systemie wdrażania lub w kształcie samych specjalizacji w oparciu o ww. monitoring. Obecnie trwa proces kształtowania się przedmiotowych 19 Grup Roboczych, do których zapraszani są przedstawicieli przedsiębiorstw, nauki, IOB oraz NGOs (prace merytoryczne prowadzone są już w ramach Grup Roboczych z działu „Zdrowe społeczeństwo”).

Z kolei Obserwatorium Gospodarcze to ciało, które zostanie powołane w celu jakościowej analizy dostępnego i tworzącego się potencjału B+R+I w Polsce m.in. identyfikacja barier, zagrożeń, a także szans oraz nisz rynkowych, trendów rozwojowych, obserwacja pozytywnie zakończonych wdrożeń wyników prac B+R, przygotowywanie cyklicznych raportów na temat wdrażania KIS, obecnego poziomu innowacyjności i zmian
w strukturze gospodarki. W skład Obserwatorium będą wchodzić przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji biznesu.  

Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, ma charakter zarządzający. Jego zadaniem jest sterowanie procesem realizacji KIS na rzecz osiągnięcia zakładanych efektów oraz celów strategicznych i szczegółowych, jak również wybór ekspertów do poszczególnych Grup Roboczych ds. krajowych inteligentnych specjalizacji.

W celu zapewnienia spójności prac na poziomie krajowym i regionalnym w ramach systemu monitorowania zostanie powołana Grupa Konsultacyjna. Do prac Grupy, obok przedstawicieli zainteresowanych resortów, zostali także zaproszeni przedstawiciele wszystkich 16 regionów. Prace Grupy Konsultacyjnej będą polegać na wydawaniu rekomendacji w zakresie wdrażania i monitorowania krajowych inteligentnych specjalizacji oraz wskazywaniu potencjalnych zmian w zakresie KIS na bazie doświadczeń, płynących z wdrażania programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

1
1