Krajowa inteligentna Specjalizacja - nabór do Grupy Roboczej 20 ds. innowacyjnych technologii morskich w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy

A- A+

W związku z przyjęciem w dniu 10 listopada 2015 r. przez Komitet Sterujący 20. krajowej inteligentnej specjalizacji pn. innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej  o transport morski i śródlądowy, w Ministerstwie Rozwoju została uruchomiona procedura utworzenia Grupy Roboczej w ramach ww. specjalizacji

Do zadań Grupy Roboczej będzie należało m.in.

-        przygotowanie szczegółowego opisu specjalizacji, stanowiącego podstawę oceny, czy wniosek o dofinansowanie w ramach PO IR 2014-2020 wpisuje się w daną specjalizację,

-        określanie wizji rozwojowej i mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji,

-        przygotowanie propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji (nazwy lub opisu), a także formułowania potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji,

-        analiza postępu w realizacji działań i osiągania celów KIS,

-        współpraca z Ministerstwem oraz gremiami powołanymi na rzecz monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (m.in. Obserwatorium Gospodarcze, Grupa Konsultacyjna, Grupy Robocze w zakresie innych krajowych inteligentnych specjalizacji) 

Termin składania formularza aplikacyjnego: 28 grudnia 2015 r.

Formularz aplikacyjny

Regulamin naboru i prac GR ds. kis

Obecnie obowiązujący opis specjalizacji

Osoba kontaktowa: Pani Justyna Gorzoch,  justyna.gorzoch@mg.gov.pl, Departament Innowacji i Przemysłu

W 2014 r. Marszałkowie Województwa Pomorskiego i Zachodniopomorskiego zainicjowali proces przedsiębiorczego odkrywania w obszarach gospodarki morskiej. W wyniku prac analitycznych, w których wzięli udział przedstawiciele 62 przedsiębiorstw, 21 przedstawicieli uczelni i jednostek naukowych oraz 15 partnerów społeczno-gospodarczych, w maju 2015 r. został opracowany dokument pn. Propozycja Krajowej Inteligentnej Specjalizacji „Technologie i rozwiązania dla wykorzystania zasobów oraz potencjału wód morskich i śródlądowych”, wskazująca na potencjał innowacyjny i konkurencyjny poszczególnych obszarów gospodarki morskiej.

Kwestia rozszerzenia listy krajowych inteligentnych specjalizacji była również przedmiotem posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP w dniu 30 września 2015 r. oraz wielu roboczych konsultacji. W ich wyniku wnioskodawcy przedłożyli nową propozycję specjalizacji pn. „Innowacyjne technologie morskie”.

Ministerstwo Gospodarki w październiku 2015 r. zwołało posiedzenie Komitetu Sterującego ds. kis. w celu omówienia ww. propozycji. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komitet Sterujący zaakceptował utworzenie nowej 20. specjalizacji, jednocześnie wypracowując jej nową, bardziej precyzyjną nazwę tj. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.

Nowa nazwa 20. specjalizacji została zaakceptowana przez wnioskodawców, co ostatecznie zakończyło proces tworzenia nowej krajowej inteligentnej specjalizacji