Proces przedsiębiorczego odkrywania

A- A+

Podstawą tworzenia inteligentnych specjalizacji jest proces przedsiębiorczego odkrywania (entrepreneurial discovery process), rozumiany jako integrujący różnych interesariuszy w celu identyfikowania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji, wokół których koncentrowane są inwestycje prywatne i publiczne. Kluczowe znaczenie przy określaniu priorytetów mają przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, izb branżowych i instytutów naukowych. W prowadzonych działaniach Ministerstwo Gospodarki kierowało się zasadą, że istota procesu przedsiębiorczego odkrywania obejmuje wspieranie oddolnych działań i inicjatyw, które będą prowadzić do inteligentnego rozwoju i optymalnego wykorzystania zasobów, w szczególności takich, które będą efektywnie angażować sektor prywatny w prowadzenie i finansowanie badań
i innowacji. Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji angażuje partnerów gospodarczych i naukowych, a także społeczeństwo obywatelskie w celu umożliwienia odkrywania tych dziedzin, w których kraj ma szansę na wyróżnienie się na rynku międzynarodowym. Decyzje dotyczące inteligentnych specjalizacji nie są podejmowane odgórnie, lecz są efektem pogłębionych analiz w zakresie endogenicznych przewag gospodarczych oraz współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi. Działania podjęte w celu zidentyfikowania inteligentnych specjalizacji pozwolą na efektywne finansowanie inwestycji w tych dziedzinach, które przyniosą rzeczywiste efekty gospodarcze.

Przeprowadzenie procesu przedsiębiorczego odkrywania doprowadziło do wyłonienia 18 krajowych inteligentnych specjalizacji określonych w ramach 5 następujących działów: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna
i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. Dnia 11 grudnia 2014 r., decyzją Komitetu Sterującego, na podstawie szeregu przeprowadzonych analiz wpływu przemysłów kreatywnych i kultury na konkurencyjność polskiej gospodarki, jak również aktywnego dialogu z przedstawicielami ww. sektora (zarówno ze sfery biznesu, jak i nauki), podjęto decyzję o włączeniu inteligentnych technologii kreacyjnych jako 19. krajowej inteligentnej specjalizacji.

Aby proces przedsiębiorczego odkrywania był w pełni rozwinięty i aby została zapewniona jego ciągłość, Ministerstwo Gospodarki zleciło Bankowi Światowemu, przeprowadzenie w latach 2014-2015 pilotażowego projektu, mającego na celu wypracowanie rekomendacji dla zapewnienia aktywnego i trwałego zaangażowania przedsiębiorców w tworzenie polityki innowacyjnej państwa. Przedmiotowe rekomendacje przygotowane zostaną w oparciu o wyniki 1000 wywiadów na temat oceny potrzeb przedsiębiorstw w zakresie podnoszenia innowacyjności oraz ich potencjału rozwojowego. Przedmiotowe wywiady odbędą się z przedsiębiorstwami, które wpisują się
w wyselekcjonowane inteligentne specjalizacje na poziomie krajowym w wybranych
4 regionach Polski. Ponadto integralną częścią procesu przedsiębiorczego odkrywania, zaproponowanego w ramach ww. pilotażu jest koncepcja tzw. Smart Labs (SL) - inteligentnych grup zadaniowych tworzonych na rzecz rozwoju krajowych inteligentnych specjalizacji oraz wzmacniania synergii między systemem wsparcia innowacyjności na poziomie krajowym i regionalnym. Głównym celem SL jest inicjowanie i kontynuacja współpracy biznesu oraz jednostek B+R i instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwijania inteligentnych specjalizacji poprzez identyfikację obszarów/tematów biznesowych
(w zakresie już wybranych krajowych inteligentnych specjalizacji lub potencjalnie nowych), w ramach których możliwe byłoby wspólne działanie i realizacja nowych innowacyjnych pomysłów biznesowych. Do prac w ramach przedmiotowego pilotażu stopniowo będą włączane pozostałe regiony tak, aby od początku 2016 r. proces przedsiębiorczego odkrywania był w pełni wdrażany na terenie całego kraju.

1
1