Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów

A- A+

I. PRZETWÓRSTWO METALICZNYCH SUROWCÓW MINERALNYCH

 1. Nowe technologie i urządzenia do wzbogacania metalicznych surowców mineralnych

  • Technologieodzysku metali z rud o trudnych charakterystykach wzbogacalności.

  • Technologie kompleksowego odzysku składników użytecznych z antropogenicznych surowców wtórnych.

  • Innowacyjne technologie wzbogacania niskojakościowych rud polimetalicznych.

  • Nowe konstrukcje urządzeń do wzbogacania surowców mineralnych.

 2. Technologie metalurgiczne (piro i hydrometalurgiczne) produkcji metali nieżelaznych z surowców pierwotnych i wtórnych

  • Innowacyjne technologie topienia i rafinacji metali.

  • Nowe rozwiązania konstrukcji energooszczędnych agregatów hutniczych do stapiania rud i koncentratów metali, a także do przetwarzania produktów stapiania.

  • Nowe technologie pozyskiwania metali z odpadów i półproduktów z procesów metalurgicznych (żużle, pyły, szlamy).

  • Odzysk i przetwarzanie energii odpadowej gazów technologicznych z agregatów hutniczych oraz ze stałych i ciekłych materiałów.

  • Rozwój metod ługowania, w tym ciśnieniowego, rud i koncentratów metali.

  • Innowacyjne metody selektywnego wydzielania metali z roztworów wodnych (precypitacyjne, jonowymienne, elektrochemiczne).

  • Hydrometalurgiczne metody odzysku metali towarzyszących, w tym krytycznych.

 3. Innowacyjne technologie głębokiego przetwórstwa metali, w tym:

  • Wytwarzania materiałów funkcjonalnych metodami ciekłofazowymi.

  • Opracowanie nowych stopów do odlewania o ulepszonych walorach użytkowych w odniesieniu do aktualnie istniejących (nowe metody kontrolowanej krystalizacji i rozdrabniania struktury, dobór nowych dodatków stopowych).

  • Kształtowanie struktury i właściwości metodami przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej i obróbki cieplno-chemicznej.

  • Wytwarzanie proszkowych materiałów metalicznych i kompozytowych z wykorzystaniem i rozwojem technik atomizacji, wysokoenergetycznego mielenia, syntezy mechanicznej, chemicznej i plazmochemicznej.

 4. Modyfikacja istniejących i nowe linie technologiczne i urządzenia dla procesów przetwórstwa metali, umożliwiające prowadzenie procesów ciągłych, zmniejszające ilość oddzielnych operacji technologicznych, zapewniających wytworzenie wyrobów nanostrukturalnych.

 5. Innowacyjne technologie obróbki metali, wytwarzania i nakładania warstw ochronnych i funkcjonalnych z wykorzystaniem metod chemicznych, elektrochemicznych, natryskiwania cieplnego i laserowej funkcjonalizacji powierzchni.

  • Metody i materiały do ochrony konstrukcji stalowych przed narażeniami środowiskowymi.

  • Powłoki użytkowe dla nowoczesnego budownictwa i nowych zastosowań inżynieryjnych.

 6. Nowe materiały metaliczne i kompozytowe, ukierunkowane na wytwarzanie substytutów metali krytycznych i szkodliwych;

 7. Nowe procesy kształtowania mikrostruktury i własności wyrobów, obejmujące technologie intensywnej deformacji plastycznej, tixoformingu, ultraszybkiego schładzania i spiekania,

 8. Przetwórstwo metali trudnotopliwych, ze szczególnym uwzględnieniem surowców krajowych

II. TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ROPY NAFTOWEJ

 1. Technologie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i eksploatacji konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej.

  • Techniki i technologie wydobycia pozwalające na maksymalizację wydobycia złóż

  • Zintegrowane metody analizy basenów naftowych dla detekcji węglowodorów

  • Techniki intensyfikacji produkcji (metody wtórne i trzecie: zatłaczanie wody, środków powierzchniowo czynnych, CO2 , metody mikrobiologiczne i chemiczne)

  • Nowe technologie udostępniania złóż w tym tight oil

  • Zautomatyzowane, bezzałogowe kopalnie ropy naftowej (smart oilfields)

 2. Technologie przerobu ropy naftowej

  • Techniki i technologie pozwalające na maksymalizację uzysków produktów białych.

  • Techniki i technologie pozwalające na optymalizację konwersji przetwarzanej ropy naftowej.

  • Techniki i technologie optymalizujące zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów z przerobu ropy naftowej.

  • Technologie wytwarzania produktów o ulepszonej jakości oraz produktów niszowych.

 3. Techniki i technologie bezpiecznej i efektywnej eksploatacji infrastruktury paliwowo – naftowej (w tym sieci inteligentne)

  • Techniki i technologie pozwalające na optymalizację przesyłu, minimalizujące straty i poprawiające efektywność transportu/przesyłu ropy.

 4. Zastosowanie nowych materiałów i rozwiązań technologicznych

  • Technologie i materiały optymalizujące procesy energetyczne (możliwość funkcjonowania procesów w obszarach wysokich temperatur i ciśnień) minimalizujące straty procesowe, pozwalające na lepsze uzyski.

  • Technologie wykorzystania gazu ziemnego w procesach przerobu ropy naftowej (w tym produkcji wodoru).

 5. Technologie produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.

 6. Technologie przetwórstwa odpadów (komunalnych, popirolitycznych) w kierunku produkcji paliw

 7. Nowe produkty i technologie dla potrzeb przemysłu naftowego, energetycznego i chemicznego.

  • Technologie wykorzystania produktów odpadowych lub ubocznych w kierunku poprawy efektywności procesów przerobu ropy, chemicznych, wytwarzania energii.

  • Technologie produkcji substytutów środków smarowych.

III. TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE GAZU ZIEMNEGO

 1. Technologie poszukiwania, rozpoznawania i zagospodarowania złóż gazu ziemnego

  • Nowoczesne technologie poszukiwania i rozpoznawania niekonwencjonalnych złóż gazu.

  • Inteligentny monitoring złożowy i systemy wspomagania decyzji w procesach poszukiwania i zagospodarowania złóż.

  • Lokalne zagospodarowanie gazu ze złóż nienadających się do włączenia do sieci gazowniczych.

  • Nowatorskie metody rozpoznawania złóż gazohydratów w tym geofizyka morska.

 2. Innowacyjne technologie eksploatacji złóż i intensyfikacji wydobycia

  • Nowe technologie wiertnicze udostępniania starych i częściowo wyeksploatowanych złóż.

  • Modularne, kontenerowe systemy wiertnicze jako elementy inteligentnych kopalni gazu.

 3. Nowe technologie produkcji i dostosowania paliw gazowych do parametrów sieciowych.

 4. Nowe techniki i technologie bezpiecznej i efektywnej eksploatacji infrastruktury gazowej.

  • Nowe rozwiązania automatyki sterującej i oprogramowania o funkcjonalnościach dedykowanych nowym zastosowaniom oraz integracji sieci gazowej z innymi sieciami.

  • Inteligentne sieci gazowe.

  • Nowatorskie metody, techniki i technologie zagospodarowania energii odpadowej wytwarzanej w procesach magazynowania i przesyłu paliw gazowych.

  • Nowe technologie ograniczenia emisji metanu do atmosfery z systemów infrastruktury.

 5. Zastosowanie nowych materiałów i rozwiązań technologicznych

  • Nowoczesne materiały i techniki budowy gazociągów oraz rurociągów technologicznych

  • Innowacyjne metody rozwoju adhezyjnych i kohezyjnych połączeń rurowych

 6. Nowe mniej energochłonne metody magazynowania gazu.

IV. TECHNOLOGIE EKSPLOATACJI ZŁÓŻ WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO

 1. Innowacyjne technologie poprawiające efektywność eksploatacji układów KTZ.

 2. Modele, algorytmy i oprogramowanie dla poprawy efektywności pracy wielonaczyniowych koparek kołowych w warunkach eksploatacji pokładów o zaniżonej miąższości.

 3. Innowacyjne rozwiązania i technologie selektywnego urabiania złóż wielopokładowych wielonaczyniowymi koparkami kołowym.

 4. Innowacyjne technologie eksploatacji skał trudnourabialnych w górnictwie węgla brunatnego,

 5. Innowacyjne rozwiązania poprawiające wydajność i bezpieczeństwo pracy maszyn podstawowych w górnictwie.

 6. Nowe rozwiązania pozwalające na dostosowywanie technologii eksploatacji do warunków geologiczno-górniczych.

 7. Nowoczesne metody wykrywania i przeciwdziałania wystąpieniu poważnych zagrożeń m.in. osuwiskowych, pożarowych, wodnych, itp.

 8. Modele, algorytmy i oprogramowanie do poprawy i modelowania/prognozowania energochłonności procesów wydobywczych.

 9. Innowacyjne technologie sterowania wydobyciem (technologia wydobycia uwzględniająca wytężenie maszyn, informatyczne wspomaganie zarządzaniem wydobycia i prowadzenie ruchu w kopalniach).

 10. Technologie i metody przygotowania oraz wykorzystania wyrobisk poeksploatacyjnych oraz zwałowisk.

 11. Technologie zgazowania, suszenia oraz wytwarzania paliw płynnych poprzez bezpośrednie upłynnianie węgla kamiennego i brunatnego.

 12. Wzbogacanie węgli o niskiej jakości, poprzez stosowanie pirolitycznej konwersji.

 13. Proces podziemnego zgazowania węgla ze szczególnym uwzględnieniem metody szybowej dla zastosowania do eksploatacji pokładów resztkowych w kopalniach węgla kamiennego.

V. POZYSKIWANIE SUROWCÓW PODSTAWOWYCH DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO, CEMENTOWEGO I BUDOWNICTWA, DROGOWNICTWA

 1. Innowacyjne technologie i rozwiązania poprawiające wydajność i bezpieczeństwo pracy maszyn podstawowych i pomocniczych.

 2. Nowe rozwiązania technologiczne pozwalające na poprawę technologii wybuchowego urabiania skał

 3. Innowacyjne narzędzia i rozwiązania techniczne do wysokowydajnego urabiania skał twardych w kopalniach odkrywkowych.

 4. Rozwiązania technologiczne umożliwiające kontrolę jakości produktów zakładów przeróbczych surowców skalnych.

 5. Innowacyjne metody szybkiej rekultywacji i stabilizacji terenów poeksploatacyjnych w górnictwie skalnym oraz możliwości stwarzania warunków biocenotycznych.

 6. Technologie pozwalające na poprawę jakości pozyskiwanych surowców dostosowanej do potrzeb odbiorców.

 7. Innowacyjne technologie wydobycia, przeróbki oraz spedycji surowców skalnych, ukierunkowane na ograniczanie oddziaływania na środowisko.

1
1