Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)

A- A+

I. MINIMALIZACJA WYTWARZANIA ODPADÓW (M.IN. PRODUKCJA BEZODPADOWA LUB NISKOODPADOWA)

 1. Bezodpadowe lub niskoodpadowe innowacyjne technologie produkcji.

 2. Metody, narzędzia, procesy i technologie ograniczające wytwarzanie odpadów.

 3. Innowacyjne technologie prowadzące do zwielokrotnienia ponownego użycia materiałów.

 4. Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych poprzez selektywne pozyskiwanie ich na etapach produkcji.

 5. Minimalizacja wytwarzania odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie innowacyjnych materiałów.

 6. Minimalizacja ubocznych produktów spalania surowców energetycznych.

II. BEZPIECZNE METODY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI PRZEWIDZIANYMI DO DALSZEGO ZAGOSPODAROWANIA LUB UNIESZKODLIWIENIA

 1. Opracowanie innowacyjnych bezpiecznych dla środowiska technologii transportu i magazynowania odpadów niebezpiecznych

 2. Nowe technologie zabezpieczania odpadów poprzez mineralizację, zestalenie i stabilizację

 3. Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed emisją gazów, odorów i pyleniem

 4. Bezpieczne technologie składowania odpadów niemożliwych do innych procesów zagospodarowania

III. Innowacyjne technologie odzysku, w TYM recyklingu

 1. Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów metodami: mechanicznymi, termicznymi, kriogenicznymi, biologicznymi, mikrobiologicznymi, fizycznymi i chemicznymi

 2. Innowacyjne, przyjazne dla środowiska technologie zabezpieczeń procesów przetwarzania odpadów

 3. Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów, wpływające na redukcję emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery

 4. Innowacyjne technologie odzysku surowców deficytowych i krytycznych z odpadów

 5. Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów wielomateriałowych, wielowarstwowych i kompozytowych

 6. Zagospodarowanie produktów z termicznego przekształcania odpadów, między innymi pirolizy, termolizy, gazyfikacji, technologii plazmowych itp.

 7. Innowacyjne technologie odzysku, w tym recyklingu metali z odpadów

 8. Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów poprodukcyjnych i poeksploatacyjnych

 9. Innowacyjne technologie trudnych do przetwarzania odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz z ZSEE

 10. Technologie przetwarzania odpadów z górnictwa surowców energetycznych i nieenergetycznych oraz odpadów mineralnych

 11. Innowacyjne urządzenia i linie do odzysku, w tym recyklingu odpadów

 12. Opracowywanie innowacyjnych technologii zagospodarowywania pozyskanych materiałów z przetworzenia odpadów

 13. Innowacyjne technologie metalurgiczne i hydrometalurgiczne odzysku, w tym recyklingu metali i ich związków z odpadów

 14. Selektywne, innowacyjne procesy technologiczne otrzymywania z odpadów wysokoprzetworzonych związków chemicznych

 15. Innowacyjne wyroby wielomateriałowe i kompozytowe na bazie odpadów do wykorzystania w różnych gałęziach gospodarki

IV. Innowacyjne technologie odzysku i recyklingu energetycznego

 1. Innowacyjne technologie optymalnego wytwarzania i wykorzystania paliw alternatywnych pozyskanych z odpadów (bez RDF)

 2. Rozwój techniczny agregatów prądotwórczych, turbin gazowych, pieców do bezpiecznego spalania paliw pozyskanych z odpadów

 3. Innowacyjne rozwiązania odzysku energii z odpadów z wyłączeniem spalania i współspalania

 4. Innowacyjne technologie odzysku produktów z odpadów metodą rozkładu termicznego

1
1