Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej

A- A+

KIS 9. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ

I. Poprawa jakości wody do celów konsumpcyjnych i gospodarczych

 1. Uzdatnianie wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych i gospodarczych poprzez nowatorskie metody technologiczne, innowacyjne konstrukcje urządzeń, a także stosowanie reagentów nowej generacji, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia ilości produktów ubocznych odprowadzanych do środowiska.
 2. Sterowanie i kontrola procesów uzdatniania wody, testy i metody do oceny jakości wody,
  a także narzędzia i informatyczne systemy kontrolne stanu i monitoringu jakości wody.
 3. Metody, procesy, materiały mające na celu zachowanie stabilności biologiczno-chemicznej wody oraz minimalizujące ilość produktów ubocznych powstających w procesach dezynfekcji wody.
 4. Metody i procesy do usuwania z wody zanieczyszczeń antropogenicznych (farmaceutyków, środków ochrony roślin, hormonów, metali ciężkich), prekursorów niebezpiecznych zanieczyszczeń wtórnych oraz biodegradowalnych frakcji zanieczyszczeń organicznych.
 5. Metody, procesy, materiały i rozwiązania systemowe stosowane w technologiach uzdatniania wody
  w sytuacjach kryzysowych oraz na obszarach niezurbanizowanych.
 6. Metody, procesy i technologie oczyszczania wód podziemnych z zanieczyszczeń substancjami węglowodorowymi i innymi substancjami chemicznymi.
 7. Modelowanie i intensyfikacja procesów oczyszczania wód w układach hybrydowych.
 8. Nowe techniki pomiarowe i metody badawcze w celu identyfikacji mikrozanieczyszczeń w wodzie.

II.        Zwiększenie zasobów wód do celów konsumpcyjnych i gospodarczych           

 1. Technologie służące do odzyskiwania i wykorzystywania wód deszczowych, wód geotermalnych, wód słonych i wód słonawych prowadzące do produkcji wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych
  i gospodarczych.
 2. Rozwiązania systemowe w zakresie zamykania i integracji obiegów wodnych oraz zawracania wód technologicznych w systemach komunalnych i przemysłowych w ramach symbiozy przemysłowej.
 3. Technologie służące ograniczaniu strat w systemach dystrybucji wody.
 4. Informatyczne systemy monitorowania mające na celu zwiększanie wydajności wykorzystywania zasobów wodnych.
 5. Technologie monitorowania i opomiarowania dla zwiększania wydajności wykorzystywania zasobów wodnych, tj. ograniczania zużycia wody i strat w systemach wodociągowych z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz systemów informacji przestrzennej.
 6. Technologie małej retencji i wykorzystania wód opadowych na terenach zurbanizowanych, a także
  w obiegach technologicznych i na potrzeby gospodarcze.
 7. Inteligentne systemy odprowadzania wód opadowych integrujące potencjał retencji naturalnej, quasi-naturalnej oraz kanałowej (infrastrukturalnej).
 8. Rozwiązania inżynieryjne, przestrzenne i organizacyjne retencjonowania, oczyszczania
  i zagospodarowania wód opadowych w przestrzeni miejskiej i na terenach o niskiej urbanizacji jako alternatywa dla rozwiązań "collect and drain".

III. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

 1. Rozwiązania dla poprawy stanu ekologicznego zdegradowanych rzek, ekosystemów wodnych i od wód zależnych (renaturyzacja i rewitalizacja), w tym przeciwdziałanie eutrofizacji.
 2. Techniki i metody rewitalizacji małych akwenów oraz cieków wodnych.
 3. Biochemiczna remediacja i magazynowanie wód powierzchniowych z infiltracją hydrodynamiczną
  dla stabilizacji eksploatowanych poziomów wodonośnych.
 4. Rozwiązania dla efektywnej ochrony głównych zbiorników wód podziemnych przed zagrożeniami antropogenicznymi na terenach poprzemysłowych i zdegradowanych.
 5. Techniki biomonitoringu i bioindykacji zasobów wodnych.
 6. Techniki opomiarowania i monitorowania zlewni na terenach zurbanizowanych oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych w tym RTC (pomiar w czasie rzeczywistym).
 7. Systemowe rozwiązania w zakresie budowania zasobów bazodanowych oraz integracji źródeł rozproszonych danych jako składowe krajowego zasobu danych o stanie środowiska.

 

Iv. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

 1. Oczyszczanie ścieków poprzez nowatorskie metody technologiczne, innowacyjne konstrukcje urządzeń, a także stosowanie reagentów i preparatów nowej generacji.
 2. Innowacyjne metody, procesy, materiały do usuwania ze ścieków trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO), w tym substancji biologicznie czynnych.
 3. Rozwój metod dezynfekcji ścieków z uwzględnieniem ograniczenia możliwości powstawania szkodliwych produktów ubocznych.
 4. Nanotechnologie w oczyszczaniu ścieków.
 5. Udoskonalone wysokosprawne metody beztlenowego oczyszczania ścieków, w tym także zintegrowane systemy beztlenowo-tlenowe.
 6. Nowoczesne i efektywne systemy oczyszczalni hydrofitowych i przydomowych.
 7. Technologie oczyszczania wód i ścieków w przemyśle wydobywczym.
 8. Metody, narzędzia i procesy prowadzące do zmniejszenia ilości biogenów wprowadzanych do wód powierzchniowych w tym wykorzystanie zbiorników wodnych powstałych w wyniku działalności przemysłowej jako biologicznych oczyszczalni wód powierzchniowych.
 9. Technologie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków uwzględniające usuwanie związków biogennych oraz intensyfikujące usuwanie zanieczyszczeń organicznych, a także prowadzące do uzyskania niezawodności technicznej, technologicznej i umożliwiające kontrolę efektów oczyszczania.
 10. Podwyższenie efektywności procesów oczyszczania ścieków i kondycjonowania osadów.
 11. Inteligentne systemy pomiarowe, programy informatyczne służące monitorowaniu jakości ścieków oraz sterowaniu systemami odprowadzania i procesami oczyszczania ścieków.
 12. Modelowanie procesów oczyszczania i systemów odprowadzania ścieków oraz  wód opadowych
 13. Metody, narzędzia, urządzenia i procesy prowadzące do poprawy gospodarki ściekowej terenów wiejskich oraz obszarów o zabudowie rozproszonej.

V. ODZYSK WODY I INNYCH SUROWCÓW ZE ŚCIEKÓW

 1. Technologie wykorzystujące ścieki i osady jako potencjalny substrat materiałowy (odzysk produktów ze ścieków i osadów), w tym technologie odzysku i gospodarczego wykorzystania substancji biogennych.
 2. Nowe procesy i technologie mające na celu odzysk wody ze ścieków komunalnych oraz przemysłowych.
 3. Zamykanie obiegów wodno-ściekowych, z wykorzystaniem wstępnie oczyszczonych ścieków, oczyszczania wody poprocesowej na potrzeby komunalne i w sferze przemysłowej.
 4. Ograniczanie zużycia wody poprzez rozwój systemów odzysku i wykorzystania "wody szarej".

VI.       Wykorzystanie i odzysk energii w gospodarce wodno-ściekowej

 1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce wodno-ściekowej.
 2. Technologie wykorzystujące ścieki i osady jako substraty do pozyskiwania energii.
 3. Technologie unieszkodliwiania osadów ściekowych z ko-substratami organicznymi w celu zwiększenia efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków.
 4. Innowacyjne systemy kojarzące energię ze źródeł odnawialnych z procesami oczyszczania ścieków
  w przydomowych instalacjach oczyszczania oraz innych rozproszonych instalacjach do magazynowania i oczyszczania ścieków.
 5. Rozwój i wdrażanie rozwiązań technologicznych wykorzystania energii ze ścieków w skojarzonych systemach energetycznych.