Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

A- A+

I. Poprawa jakości wody do celów konsumpcyjnych
i gospodarczych

 1. Uzdatnianie wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych i gospodarczych poprzez nowatorskie metody technologiczne, innowacyjne konstrukcje urządzeń, a także stosowanie reagentów nowej generacji, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia ilości produktów ubocznych odprowadzanych do środowiska.

 2. Sterowanie i kontrola procesów uzdatniania wody oraz testy i metody do oceny jakości wody
  i informatyczne systemy kontrolne stanu wody.

 3. Metody, procesy, materiały mające na celu zachowanie stabilności biologiczno-chemicznej wody oraz minimalizujące ilość produktów ubocznych powstających w procesach dezynfekcji wody.

 4. Metody i procesy do usuwania z wody zanieczyszczeń antropogenicznych (farmaceutyków, środków ochrony roślin, hormonów, metali ciężkich), prekursorów niebezpiecznych zanieczyszczeń wtórnych oraz biodegradowalnych frakcji zanieczyszczeń organicznych.

 5. Metody, procesy, materiały i rozwiązania systemowe stosowane w technologiach uzdatniania wody
  w sytuacjach kryzysowych oraz na obszarach niezurbanizowanych.

 6. Metody, procesy i technologie oczyszczania wód podziemnych z zanieczyszczeń substancjami węglowodorowymi i innymi substancjami chemicznymi.

 7. Modelowanie i intensyfikacja procesów oczyszczania wód w układach hybrydowych.

 8. Nowe techniki pomiarowe i metody badawcze w celu identyfikacji mikrozanieczyszczeń w wodzie.

II.        Zwiększenie zasobów wód do celów konsumpcyjnych
i gospodarczych           

 1. Technologie służące do odzyskiwania i wykorzystywania wód deszczowych, wód geotermalnych, wód słonych i wód słonawych prowadzące do produkcji wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych
  i gospodarczych.

 2. Rozwiązania systemowe w zakresie zamykania i integracji obiegów wodnych oraz zawracania wód technologicznych w systemach komunalnych i przemysłowych w ramach symbiozy przemysłowej.

 3. Technologie służące ograniczaniu strat w systemach dystrybucji wody.

 4. Informatyczne systemy monitorowania mające na celu zwiększanie wydajności wykorzystywania zasobów wodnych.

 5. Technologie monitorowania i opomiarowania dla zwiększania wydajności wykorzystywania zasobów wodnych, tj. ograniczania zużycia wody i strat w systemach wodociągowych z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz systemów informacji przestrzennej.

 6. Technologie małej retencji i wykorzystania wód opadowych na terenach zurbanizowanych, a także
  w obiegach technologicznych i na potrzeby gospodarcze.

 7. Inteligentne systemy odprowadzania wód opadowych integrujące potencjał retencji naturalnej, quasi-naturalnej oraz kanałowej (infrastrukturalnej).

 8. Rozwiązania inżynieryjne, przestrzenne i organizacyjne retencjonowania, oczyszczania
  i zagospodarowania wód opadowych w przestrzeni miejskiej i na terenach o niskiej urbanizacji jako alternatywa dla rozwiązań "collect and drain".

III. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

 1. Rozwiązania dla poprawy stanu ekologicznego zdegradowanych rzek, ekosystemów wodnych i od wód zależnych (renaturyzacja i rewitalizacja), w tym przeciwdziałanie eutrofizacji.

 2. Techniki i metody rewitalizacji małych akwenów oraz cieków wodnych.

 3. Biochemiczna remediacja i magazynowanie wód powierzchniowych z infiltracją hydrodynamiczną
  dla stabilizacji eksploatowanych poziomów wodonośnych.

 4. Rozwiązania dla efektywnej ochrony głównych zbiorników wód podziemnych przed zagrożeniami antropogenicznymi na terenach poprzemysłowych i zdegradowanych.

Iv. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

 1. Oczyszczanie ścieków poprzez nowatorskie metody technologiczne, innowacyjne konstrukcje urządzeń, a także stosowanie reagentów i preparatów nowej generacji.

 2. Innowacyjne metody, procesy, materiały do usuwania ze ścieków trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO), w tym substancji biologicznie czynnych.

 3. Rozwój metod dezynfekcji ścieków z uwzględnieniem ograniczenia możliwości powstawania szkodliwych produktów ubocznych.

 4. Nanotechnologie w oczyszczaniu ścieków.

 5. Udoskonalone wysokosprawne metody beztlenowego oczyszczania ścieków, w tym także zintegrowane systemy beztlenowo-tlenowe.

 6. Nowoczesne i efektywne systemy oczyszczalni hydrofitowych i przydomowych.

 7. Technologie oczyszczania wód i ścieków w przemyśle wydobywczym.

 8. Metody, narzędzia i procesy prowadzące do zmniejszenia ilości biogenów wprowadzanych do wód powierzchniowych w tym wykorzystanie zbiorników wodnych powstałych w wyniku działalności przemysłowej jako biologicznych oczyszczalni wód powierzchniowych.

 9. Technologie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków uwzględniające usuwanie związków biogennych oraz intensyfikujące usuwanie zanieczyszczeń organicznych, a także prowadzące do uzyskania niezawodności technicznej, technologicznej i umożliwiające kontrolę efektów oczyszczania.

 10. Podwyższenie efektywności procesów oczyszczania ścieków i kondycjonowania osadów.

 11. Inteligentne systemy pomiarowe, programy informatyczne służące monitorowaniu jakości ścieków oraz sterowaniu procesami oczyszczania ścieków.

 12. Modelowanie procesów oczyszczania ścieków dostosowanych do specyfiki zanieczyszczeń.

 13. Modelowanie systemów odprowadzania ścieków z uwzględnieniem zjawisk opadowych.

V. ODZYSK WODY I INNYCH SUROWCÓW ZE ŚCIEKÓW

 1. Technologie wykorzystujące ścieki i osady jako potencjalny substrat materiałowy (odzysk produktów ze ścieków i osadów), w tym technologie odzysku i gospodarczego wykorzystania substancji biogennych.

 2. Nowe procesy i technologie mające na celu odzysk wody ze ścieków komunalnych oraz przemysłowych.

 3. Zamykanie obiegów wodno-ściekowych, z maksymalizacją wtórnego wykorzystania wstępnie oczyszczonych ścieków, oczyszczania wody poprocesowej na potrzeby komunalne i w sferze przemysłowej.

 4. Ograniczanie zużycia wody poprzez rozwój systemów odzysku i wykorzystania "wody szarej".

VI. Wykorzystanie i odzysk energii w gospodarce wodno-ściekowej

 1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w technologiach lub systemach produkcji, odzysku
  i uzdatniania wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych i gospodarczych.

 2. Technologie wykorzystujące ścieki i osady jako substraty do pozyskiwania energii.

 3. Technologie unieszkodliwiania osadów z ko-substratami organicznymi w celu zwiększenia efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków.

 4. Innowacyjne systemy kojarzące energię ze źródeł odnawialnych z procesami oczyszczania ścieków
  w przydomowych instalacjach oczyszczania oraz innych rozproszonych instalacjach do magazynowania i oczyszczania ścieków.

 5. Rozwój i wdrażanie rozwiązań technologicznych wykorzystania energii ze ścieków w skojarzonych systemach energetycznych.

1
1