Żywność wysokiej jakości

A- A+

I. PRODUKCJA PIERWOTNA (SUROWCE ROŚLINNE I ZWIERZĘCE) NA POTRZEBY WYTWARZANIA ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI

 1. Metody biologizacji rolnictwa poprawiające jakość gleby oraz wartość odżywczą surowców roślinnych (m.in. biopreparaty, konsorcja pożytecznych mikroorganizmów).

 2. Rozwiązania służące zwiększeniu bezpieczeństwa oraz poprawie jakości surowców roślinnych w zakresie stosowania nawozów i środków ochrony roślin, w tym stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin i zrównoważonej produkcji.

 3. Inteligentne technologie produkcji surowców roślinnych z wykorzystaniem teledetekcji, narzędzi rolnictwa precyzyjnego i systemów informatycznych.

 4. Innowacyjne metody pozwalające na poprawę dobrostanu i ochronę zdrowia zwierząt.

 5. Metody żywienia i systemy utrzymania zwierząt wpływające korzystnie na wartość odżywczą i walory prozdrowotne produktów pochodzenia zwierzęcego.

 6. Produkcja ekologiczna surowców roślinnych i zwierzęcych.

 7. Badania genetyczne, prace hodowlane, metody molekularne i biotechnologiczne oraz alternatywne kierunki produkcji pozwalające na uzyskanie wysokiej jakości surowców roślinnych i zwierzęcych.

 8. Inteligentne metody i narzędzia kontroli jakości surowców roślinnych i zwierzęcych.

II. PRZETWÓRSTWO ŻYWNOŚCI

 1. Produkcja żywności wysokiej jakości uwzględniająca:

  • innowacyjność produktów pod względem składu i wartości odżywczej,

  • reformulację istniejących produktów ukierunkowaną na poprawę ich jakości,

  • doskonalenie istniejących oraz wprowadzanie nowych, innowacyjnych technologii produkcji i przetwórstwa żywności,

  • działania zmierzające do minimalizacji stopnia przetworzenia żywności oraz możliwie pełnego zachowania składników odżywczych i korzystnych substancji bioaktywnych,

  • działania zmierzające do maksymalizacji udziału naturalnych surowców i ograniczenia stosowania dodatków do żywności,

  • działania pozwalające na ograniczenie zawartości lub eliminację składników antyodżywczych i alergenów w żywności.

 2. Produkcja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innych produktów o projektowanych cechach żywieniowych i zdrowotnych.

 3. Produkcja żywności ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej.

 4. Działania pozwalające na zagospodarowanie odpadów spożywczych oraz produktów ubocznych przemysłu spożywczego.

 5. Optymalizacja procesów produkcji i przetwórstwa zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

 6. Innowacyjne systemy monitorowania przebiegu procesu produkcji żywności oraz oceny jakości surowców spożywczych i produktów gotowych.

III. OPAKOWANIA, DYSTRYBUCJA I PRZECHOWALNICTWO

 1. Innowacyjne technologie pakowania ukierunkowane na:

  • przedłużenie trwałości i zachowanie wysokiej jakości żywności,

  • monitorowanie jakości żywności m.in. z zastosowaniem aktywnych i inteligentnych opakowań.

 2. Innowacyjne metody dystrybucji, w tym:

  • zarządzanie cyklem dostaw i magazynowania,

  • optymalizacja łańcuchów dystrybucji w celu ograniczenia strat w jakości żywności.

IV. ŻYWNOŚĆ A KONSUMENT

 1. Tworzenie innowacyjnych narzędzi komunikacyjnych ułatwiających konsumentom dokonywanie świadomych wyborów żywieniowych.

 2. Wykorzystanie innowacyjnych technologii do tworzenia narzędzi wspomagających lepsze planowanie żywienia oraz ocenę sposobu żywienia na poziomie indywidualnym i zbiorowym.

 3. Innowacyjne sposoby zwiększania rozpoznawalności żywności wysokiej jakości.