Nowy Regulamin naboru i prac Grup Roboczych ds. KIS - SMART

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

W ramach krajowych inteligentnych specjalizacji funkjconuje obecnie 14 Grup Roboczych ds. krajowej inteligentnej specjalizacji, których celem jest:

  • wsparcie prac Komitetu Sterującego ds. KIS w procesie identyfikowania potencjału rozwojowego polskiej gospodarki (m.in. poprzez definiowanie obszarów inteligentnych specjalizacji oraz ich opisów) oraz rekomendowaniu działań podejmowanych w ramach systemu wdrażania oraz monitorowania KIS przez podmioty zaangażowane w ten proces,
  • monitorowanie oraz formułowanie rekomendacji w celu aktualizacji krajowej inteligentnej specjalizacji na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, podnoszenia jakości życia społeczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego w oparciu o dostępną wiedzę oraz wyniki analiz i ekspertyz,
  • tworzenie i udział w tworzeniu dokumentów związanych z KIS, takich jak wizje rozwojowe czy mapy drogowe dla poszczególnych specjalizacji, w tym m.in. identyfikacja potrzeb oraz barier rozwojowych w obszarze danej specjalizacji, których uwzględnienie w działaniach podejmowanych w obszarze inteligentnych specjalizacji przyczyni się do usprawnienia ich rozwoju, a także udział w konsultacjach dokumentów kierunkowych i strategicznych MR,
  • tworzenie rekomendacji eksperckich w sprawach dotyczących polityki przemysłowej, technologicznej i innowacyjnej celem wsparcia procesu decyzyjnego administracji publicznej w obrębie obszarów działań poszczególnych Grup,
  • wzmocnienie współpracy z innymi gremiami (m.in. Grupą Konsultacyjną ds. KIS i grupami ad hoc (m.in. Smart Labs) powołanymi w ramach PPO oraz systemu monitorowania KIS w celu zapewnienia spójności działań podejmowanych w obszarach specjalizacji.

W toku prowadzonych prac oraz w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez członków Grup Roboczych ds. KIS,  Komitet Sterujący ds. KIS, składający się z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 14 lutego 2020 r. przyjął nową wersję regulaminu.

Wkrótce Ministerstwo Rozwoju uruchomi nabory dodatkowe do wybranych Grup Roboczych ds. KIS.

pdfRegulamin naboru i prac Grup Roboczych ds. KIS - wersja obowiązująca od 14 lutego 2020 r.1.36 MB

  • fundusze-europejskie
  • rzeczpospolita-polska
  • ministerstwo-przedsiebiorczosci
  • unia-europejska