Partnerstwa tematyczne - SMART

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Wszystkie kraje członkowskie UE tworzą politykę rozwoju gospodarczego w oparciu o inteligentne specjalizacje – warto korzystać z tych doświadczeń!

Aby ułatwić przedsiębiorcom i naukowcom, działającym w obszarze inteligentnych specjalizacji  wymianę doświadczeń i podejmowanie wspólnych inicjatyw utworzona została unijna Platforma S3

Co to jest partnerstwo?

Partnerstwo to relacja pomiędzy niezależnymi podmiotami, wynikająca z ich przedsiębiorczej postawy rynkowej, oparta na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu i odpowiedzialności stron, które zdecydowały się współpracować po to, aby efekty ich kooperacji stanowiły dla nich określoną korzyść i miały trwały charakter [Kiełtyka K., Zarządzanie zespołami projektowymi  - kto jest kim w zarządzaniu projektem? (w:) Współczesne trendy w zarządzaniu projektami, Sołtysik M., Wesołowska M., (red.) Kraków 2016]

Celem partnerstw jest określenie wspólnych obszarów do inwestowania o wysokim potencjale gospodarczym i społecznym oraz zbudowanie łańcuchów kooperacji. 

Korzyści dla podmiotów współdziałających w partnerstwach to tworzenie globalnych łańcuchów wartości (Global Value Chains - GVC). Dzięki budowaniu takich łańcuchów, unika się niepotrzebnego powielania inwestycji w różnych regionach europejskich, możliwe jest uniknięcie nadmiernej fragmentacji oraz wykorzystanie  potencjału synergii kooperacji. Partnerstwa umożliwiają współpracę międzyregionalną oraz przynoszą korzyść regionom i każdemu z członków partnerstwa. 

Do tej pory powstały 3 platformy tematyczne przy Komisji Europejskiej, zapewniające wiedzę specjalistyczną i możliwość nawiązywania kontaktów z partnerami przy realizacji wspólnych projektów:

1. PLATFORMA W DZIEDZINIE ENERGII

Wspiera regiony, które mają podobne lub komplementarne priorytety energetyczne w swoich strategiach inteligentnych specjalizacji, aby tworzyć konkretne projekty inwestycyjne.  Mobilizacja zainteresowanych podmiotów gospodarczych i naukowych odbywa się poprzez ułatwianie tworzenia "partnerstw energetycznych", które oferują interaktywne i partycypacyjne areny współpracy międzyregionalnej. Partnerstwo energetyczne pomaga łączyć uzupełniające się mocne strony zainteresowanych podmiotów, wykorzystywać ich kompetencje w zakresie badań i innowacji, budować niezbędne zdolności badawcze, przezwyciężyć brak „masy krytycznej” i fragmentacji, uzyskać lepszy dostęp do globalnych łańcuchów wartości oraz wspierać współpracę inwestycyjną.

Platforma wspiera współpracę w następujących obszarach tematycznych:

 

 • Bioenergia (Bioenergy)
 • Morska energia odnawialna (Marine Renewable Energy)
 • Inteligentne sieci (Smart Grids)
 • Energia słoneczna (Solar Energy)
 • Zrównoważone budynki (Sustainable Buildings)

 

 

2. PLATFORMA W DZIEDZINIE PRODUKCJI ROLNO-SPOŻYWCZEJ

Ma na celu wsparcie rozwoju wspólnych projektów inwestycyjnych poprzez zachęcanie do współpracy międzyregionalnej w obszarach tematycznych związanych z rolnictwem i żywnością. Za pośrednictwem platformy zainteresowane tą dziedziną podmioty mogą korzystać z nowych możliwości współpracy z partnerami z innych regionów.

Platforma wspiera współpracę w następujących obszarach tematycznych:

 • Dywersyfikacja obszarów wiejskich i inteligentne destynacje rolno-spożywcze (Rural diversification and Smart Agri-Food destinations)
 • Rolnictwo High-tech (High-tech farming)
 • Publiczne żywienie jako siła napędowa zrównoważonego rozwoju, zdrowia i innowacji w łańcuchu rolno-spożywczym (Public Meal as a driver of sustainability, health and innovation in the agri-food chain)
 • Jakość żywieniowa masowej gastronomii (Nutritional quality of mass catering)
 • Identyfikowalność i duże zbiory danych (Traceability and big data)
 • Inicjatywa pilotażowa Vanguard w zakresie biogospodarki - Agri-Food (Vanguard Initiative Bioeconomy Pilot - Agri-Food)
 • Zrównoważony rozwój upraw polowych (Sustainable development of production field crops)
 • Od pola do stołu (From farm to fork)
 • Lepsze łańcuchy wartości żywności, bardziej odporne, przejrzyste i konkurencyjne (Better food value chains, more resilient, transparent and competitive)
 • Stosowanie danych przestrzennych w produkcji żywności opartej na danych i tworzeniu polityki (Applying spatial data in data-driven food production and policy-making)
 • Inteligentne systemy czujników dla obszaru rolno-spożywczego (Smart sensor systems 4 agri-food)
 • Europejskie partnerstwo rolno-spożywcze w zakresie składników odżywczych (European Agri-Food Partnership on Nutritional Ingredients)
 • Zaangażowanie konsumentów w innowacje w branży rolno-spożywczej (Consumer involvement in agri-food innovation)

 

3. PLATFORMA NA RZECZ MODERNIZACJI PRZEMYSŁU

Ma na celu wspieranie regionów UE zaangażowanych w tworzenie projektów inwestycyjnych w przemyśle z zastosowaniem podejścia oddolnego - realizowanego poprzez współpracę międzyregionalną, uczestnictwo w klastrach i zaangażowanie przemysłu. Założeniem partnerstw tematycznych w obszarze modernizacji przemysłu jest aktywny udział przedsiębiorstw przemysłowych i powiązanych organizacji biznesowych, takich jak klastry, a także instytucji badawcze, środowisk akademickich a nawet organizacji społeczeństwo obywatelskiego.

Platforma wspiera współpracę w następujących obszarach tematycznych:

 • Zaawansowana produkcja energii (ADMA Energy - Advanced Manufacturing for Energy)
 • Zaawansowane materiały na baterie (Advanced materials on batteries)
 • Sztuczna inteligencja i interfejs człowieka (Artificial Intelligence and Human Machine Interface)
 • Bio-ekonomia (Bio-economy)
 • Chemikalia (Chemicals)
 • Bezpieczeństwo cybernetyczne (Cybersecurity)
 • Cyfryzacja i bezpieczeństwo w turystyce (Digitalisation and Safety for Tourism)
 • Wydajna i zrównoważona produkcja (Efficient and Sustainable Manufacturing)
 • Wysoka wydajność produkcji dzięki drukowaniu 3D (High Performance Production through 3D-Printing)
 • Technologia medyczna (Medical technology)
 • Nowe produkty z obsługą technologii Nano (New nano-enabled Products)
 • Spersonalizowana medycyna (Personalised medicine)
 • Fotonika (Photonics)
 • Bezpieczna i zrównoważona mobilność (Safe and sustainable mobility)
 • Inteligentne regionalne inwestycje w innowacje w dziedzinie tekstyliów (Smart Regional Investments in Textile Innovation)
 • Integracja MŚP z przemysłem 4.0 (SME integration to Industry 4.0)
 • Ekonomia społeczna (Social Economy)
 • Sport

Przykłady wspólnie realizowanych projektów pokazują, że razem można zrobić więcej i uczyć się od siebie!

Trzy platformy tematyczne umożliwiają 145 regionom w całej Europie oraz poszczególnym krajom ścisłą współpracę w ramach 28 międzyregionalnych i transgranicznych partnerstw. Partnerstwa te wspierają regiony UE w promowaniu międzyregionalnej współpracy i wspólnych inwestycji oraz w radzeniu sobie z różnymi przeszkodami związanymi z wdrażaniem ich inteligentnych specjalizacji. Partnerstwa tematyczne obejmują aktywny udział organizacji biznesowych, instytucji badawczych, środowisk akademickich i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Obecnie partnerstwa obejmują łącznie ponad 380 partnerów.

Polskie regiony zaangażowane są obecnie w obszary tematyczne:

 

Podejmij współpracę nad projektem z partnerem zagranicznym!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii planuje podjąć działania, mające na celu zwiększenie współpracy polskich przedsiębiorców i ich zaangażowania w projekty ponadregionalne i międzynarodowe w obszarze regionalnych i krajowych inteligentnych specjalizacji poprzez realizację partnerstw tematycznych. 

Wsparcie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii obejmować będzie doradztwo i animację działań, zmierzających do wypracowania wspólnych projektów, rozwiązywania barier formalnych, a także będzie obejmować wsparcie logistyczne, związane z umożliwieniem udziału w spotkaniach, poświęconych tworzonym partnerstwom, inicjatywom i projektom.

 • fundusze-europejskie
 • rzeczpospolita-polska
 • ministerstwo-rozwoju-i-technologii
 • unia-europejska