Publikacje - SMART

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Publikacje


Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania, które zostało przeprowadzone przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

W wyniku badania wskazano technologie i obszary technologiczne, które rozwijały się najbardziej dynamicznie na świecie w ostatniej dekadzie oraz określono jaki jest potencjał Polski w tych obszarach. W oparciu o dane z baz patentowych oraz baz bibliograficznych  określono dziedziny intensywnego rozwoju w Polsce w kontekście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji oraz wskazano w tych dziedzinach najlepsze jednostki naukowe.

Badanie dostarczyło wielu ważnych danych na temat potencjału polskich jednostek naukowych i specjalizacji polskiej gospodarki. Jest również nowatorskie ze względu na metodologię - zastosowano zautomatyzowane metody przeszukiwania dużych i zróżnicowanych zbiorów danych, wykorzystano też informacje z kilku unikalnych baz krajowych i międzynarodowych.

Analiza zasobów, aktywności i osiągnięć jednostek naukowych w Polsce w dziedzinie tworzenia i rozwoju technologii - pdfPOBIERZ11.74 MB

Załączniki 1-6 do Raportu - pdfPOBIERZ13.77 MB

Załącznik 7 do Raportu - pdfPOBIERZ1.94 MB

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pn. Gotowość Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki, przygotowaną przez przedstawicieli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii i zespół ekspertów. Funkcjonowanie i potencjał tych Ośrodków stanowi o zdolności polskiego systemu innowacji do budowania wartości gospodarki inteligentnej tj. wyspecjalizowanej, opartej na wiedzy i innowacjach o potencjalne międzynarodowym.

W publikacji znajduje się m.in.

 • aktualna diagnoza stanu Ośrodków Innowacji i ich roli w realizacji założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce,
 • typologia tych podmiotów pod względem form organizacyjno-prawnych,
 • rozkład przestrzenny, posiadane zasoby i ofertę usług proinnowacyjnych Ośrodków,
 • prezentacja specjalizacji działalności poszczególnych typów jednostek zgodne z Krajową Inteligentną Specjalizacją,
 • informacja nt. perspektyw realizacji przez Ośrodki Innowacji zadań wynikających z inteligentnej specjalizacji gospodarki w przyszłości.

Diagnozę przeprowadzono na populacji obejmującej 227 Ośrodków, w tym m.in. na 43 parkach technologicznych/naukowo-technologicznych, 64 inkubatorach technologicznych, 62 centrach transferu technologii oraz 58 prywatnych (komercyjnych) Ośrodkach Innowacji. Publikacja prezentuje m.in. metryki wybranych Ośrodków danego typu, zarysowując ich nominalne i realne zaplecze dla Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Zaprezentowane w publikacji ujęcie stanu Ośrodków Innowacji ma pionierski charakter, odkrywając potencjał tych podmiotów w priorytetowych dla polskiej gospodarki dziedzinach inwestycji w badania, rozwój i innowacje (B+R+I). Ponadto, po raz pierwszy w Polsce tego typu przekrojowa diagnoza środowiska Ośrodków Innowacji uwzględnia również podmioty prywatne, koncentrujące się na prowadzeniu działalności komercyjnej.

Zapraszamy do lektury!

Raport pdfGotowo-orodkw-innowacji-do-wspierania-inteligentnej-specjalizacji-gospodarki.pdf3.18 MB

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii firma Innoreg Sp. z o.o. opracowała przegląd projektów wpisujących się w krajowe inteligentne specjalizacje.

Przedmiotem opracowania jest przeglądprojektów wpisujących się w krajowe inteligentne specjalizacje (KIS) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), PO Polska Wschodnia (PO PW), PO Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), PO Polska Cyfrowa (PO PC), PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i programu Horyzont 2020 oraz wskazanie, w oparciu o wyniki przeprowadzanego przeglądu, projektów, które osiągnęły sukces (tzw. success stories), a także przykładów współpracy ponadnarodoweji ponadregionalnej w ramach krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji stanowiących dobre praktyki

pdfRaport do pobrania26.84 MB

Celem prezentowanego badania była analiza potencjału ośrodków innowacji (OI), stanowiących zaplecze poszczególnych krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS), ocena poziomu ich identyfikacji z koncepcją KIS oraz wpływu ośrodków innowacji na tworzenie i wzmacnianie narodowego (krajowego) systemu innowacji.

Badaniem objęto 169 ośrodków innowacji, w tym 43 parki technologiczne (wraz z działającymi w ramach ich struktur 25 inkubatorami), 64 inkubatory (będące poza strukturami parków) oraz 62 centra transferu technologii.

Przyporządkowanie ośrodków innowacji do krajowych inteligentnych specjalizacji dokonane zostało na podstawie szczegółowej analizy rodzaju oferowanych usług B+R, zaangażowania danej instytucji w prace branżowego klastra lub lokalizacji danego ośrodka względem okręgu przemysłowego.

Zakres analizy:obejmuje m.in. następujące tematy:

 • Ośrodki innowacji stanowiące zaplecze KIS – analiza horyzontalna,
 • Ocena potencjału ośrodków innowacji w obszarze KIS,
 • Identyfikacja Ośrodków Innowacji z koncepcją KIS,
 • Kierunki rozwoju oferty Ośrodków Innowacji oraz ich potencjał do poszerzania oferty usług

Raport do pobrania Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju opracował  przewodnik, stanowiący istotne źródło informacji dla przedsiębiorców – zarówno produkujących odpady, jak i zajmujących się ich przetwarzaniem.

Główne tematy opracowania:

1. Hierarchia postępowania z odpadami w działalności gospodarczej 

2. Obecne regulacje prawne i obowiązki przedsiębiorców w zakresie postępowania z odpadami

3. Wybrane możliwe kierunki zmian prawnych wspierających wdrożenie hierarchii postępowania z odpadami

 pdfPostępowanie z odpadami wraz z zarysem możliwości zmian regulacyjnych2.95 MB - przewodnik

Analiza jest przeglądem i oceną polityk oraz instrumentów wsparcia wobec instytucji otoczenia biznesu (IOB) wspierających innowacyjność przedsiębiorstw w wybranych krajach.

Analizą zostało objętych 12 krajów: Niemcy, Francja, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Czechy, Hiszpania, Izrael, USA, Singapur, Korea Południowa.

Do analizy zostały wybrane kraje mogące poszczycić się wysokimi miejscami w rankingach innowacyjności, w porównaniach pod kątem wysokości wydatków na działalność B+R czy liczby start-upów.

Większość krajów poddanych analizie można dostrzec w czołówkach Global Innovation Index, danych UNESCO oraz Bloomberg Innovation Index.

 

pdfAnaliza obejmująca polityki oraz instrumenty wsparcia wobec instytucji otoczenia biznesu wspierających innowacyjność przedsiębiorstw w wybranych krajach - raport4.65 MB

 

Opracowanie bazuje na danych zebranych w trakcie badania przeprowadzonego na akredytowanych przez Ministerstwo Rozwoju (byłe Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) Ośrodkach Innowacji. 

Przesłaniem analizy była inwentaryzacja potencjału infrastrukturalnego i merytorycznego potencjału tej grupy ośrodków oraz zdiagnozowanie, czy i na ile są one przygotowane do zaangażowania w realizację polityki Industry 4.0.

Ponadto przeprowadzona została identyfikacja wiązek technologicznych oraz krajowych inteligentnych specjalizacji, w które wpisują się świadczone przez Ośrodki usługi, co pozwoliło przedstawić w przedmiotowym raporcie propozycje obszarów technologicznych powiązanych z Industry 4.0, w których mogły by być zaangażowane omawiane podmioty.

Analiza potencjału Ośrodków Innowacji akredytowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii - raport

 

Przedmiotowe opracowanie analityczne obejmujące działalność technologiczną, innowacyjną i biznesową polskich przedsiębiorstw działających w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji stanowi etap prac analitycznych w ramach Foresightu technologicznego polskiej gospodarki do roku 2040, któego celem jest zidentyfikowanie kluczowych technologii dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Koncepcja badania przewidywała określenie relacji pomiędzy poziomem technologicznym a innowacyjnością i wynikami biznesowymi. Założenie to wymagało podjęcia analiz w obrębie kilku aspektów: działalności B+R i innowacyjnej podmiotów działających w obrębie KIS, technologii tworzonych/rozwijanych przez podmioty działające w obrębie KIS (ocena dojrzałości technologicznej) oraz ich pozycji konkurencyjnej i wyników biznesowych.

Analiza obejmuje m.in.:

 • charakterystykę podmiotów prowadzących działalność w ramach KIS,
 • analizę działalności B+R+I podmiotów prowadzących działalność w ramach KIS,
 • analizę technologii tworzonych/rozwijanych przez podmioty prowadzące działalność w ramach KIS,
 • analizę pozycji konkurencyjnej i wyników biznesowych firm w obszarze KIS.

pdfRaport-kocowy_Aktywno-technologiczna-innowacyjna-i-biznesowa-przedsibiorstw-dziaajcych-w-ramach-krajowych-inteligentnych-specjalizacji.pdf3.31 MB

Obserwując dynamikę zastosowania Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w samorządach terytorialnych w wielu państwach oraz wynikające z ich wykorzystania korzyści ekonomiczne, społeczne jak i środowiskowe, w szczególności zaś poprawę jakości usług publicznych, Ministerstwo Rozwoju opracowało PodręcznikJak kupować drony i usługi dronowe w zamówieniach publicznych”. Celem opracowania Podręcznika z jednej strony jest promocja zastosowania technologii BSP, a z drugiej wsparcie w procesie zakupowym w oparciu o nowelizację Prawa Zamówień Publicznych.

Decyzja o wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi do świadczenia konwencjonalnych usług, szczególnie jeśli znajdujemy się w reżimie stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, często może stanowić wyzwanie dla sektora publicznego. Niemniej początkowy wysiłek włożony we wdrożenie nowych technologii, w krótkim czasie, może przynieść wymierne korzyści ekonomiczne jak również satysfakcję z miana pioniera nowych rozwiązań.

Podręczniku znajdą Państwo m.in. informacje takie jak:

 • zasady użytkowania dronów w przestrzeni publicznej, zarówno w zakresie aktualnych przepisów jak i tych które mają wejść w życie, opierając zasady dotyczące używania dronów na kategorie w zależności od analizy ryzyka;
 • kluczowe problemy związane z procesem zamówień usług lub dostaw technologii BSP (m.in. istotny aspekt zakazu formułowania opisu zamówienia w sposób, który mógłby ograniczać konkurencję, poprzez wskazanie konkretnych rozwiązań, znaków towarowych itp.)
 • tryby wyboru zgodnie z nowym PZP
 • szeroki zakres obszarów wykorzystujących usługi BSP w JST


Liczymy, że Podręcznik wesprze Państwa w decyzji co do wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych, a jednocześnie będzie praktycznym narzędziem wspierającym wdrożenie.

pdfPodrcznik-Jak-kupowa-drony-i-usugi-dronowe-w-zamwieniach-publicznych-ISBN-978-83-62824-09-0-internet.pdf2.99 MB

 • fundusze-europejskie
 • rzeczpospolita-polska
 • ministerstwo-rozwoju-i-technologii
 • unia-europejska