RIS 3 Guide – Przewodnik Komisji Europejskiej do tworzenia strategii inteligentnych specjalizacji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf

Komisja Europejska opublikowała w 2013 r. przewodnik dla przedstawicieli administracji publicznej, odpowiedzialnej za tworzenie strategii inteligentnych specjalizacji, zawierający wytyczne w zakresie projektowania, wdrażania i monitorowania inteligentnych specjalizacji. Przewodnik obejmuje elementy niezbędne do realizacji (m.in. zapewnienie aktywnego udziału przedstawicieli biznesu i nauki w procesie definiowania inteligentnych specjalizacji, zapewnienie efektywnego systemu monitorowania), aby Państwa Członkowskie i regiony wypełniły warunek ex-ante dla uruchomienia środków finansowych dla CT 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.