Aktualności - SMART

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Aktualności

Ministerstwo Rozwoju udostępnia aplikację SmartRadar - narzędzie informatyczne służące do gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych dotyczących krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji. Zadaniem SmartRadaru jest wsparcie procesu monitorowania inteligentnych specjalizacji oraz koordynacji działań podejmowanych w tym zakresie na poziomie krajowym i regionalnym.

Wskaźniki dostępne w SmartRadarze mają również służyć upowszechnianiu informacji na temat innowacyjności gospodarki, innowacyjności poszczególnych branż i obszarów określonych jako specjalizacje w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wskaźniki dostępne w SmartRadarze pogrupowane zostały w 5 obszarów tematycznych:

1. potencjał innowacyjny i technologiczny,

2. działalność innowacyjna przedsiębiorstw,

3. rozwój społeczno – gospodarczy,

4. pozycja międzynarodowa,

5. instrumenty wsparcia ze środków publicznych.

Do każdego obszaru tematycznego przyporządkowana została grupa wskaźników. Dane statystyczne dostępne w SmartRadarze pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego, OECD, Banku Światowego i Eurostatu. W narzędziu można również znaleźć informacje na temat projektów innowacyjnych realizowanych w poszczególnych specjalizacjach w ramach programów finansowanych ze środków UE (Regionalne Programy Operacyjne, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Horyzont 2020).

Obecnie w narzędziu są dostępne dane w następującym zakresie:

GUS

 • działalność B + R, działalność innowacyjna,
 • dane makroekonomiczne,
 • handel zagraniczny, energia,
 • zdrowie,

OECD

 • ochrona środowiska,
 • działalność B + R,
 • zdrowie,
 • działalność wynalazcza,

EUROSTAT

 • dane makroekonomiczne,
 • ochrona środowiska,
 • nauka,
 • działalność innowacyjna,

Bank Światowy

 • wskaźniki dotyczące energii,

Regionalne Programy Operacyjne

 • dane o wnioskach i umowach o dofinansowanie według regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz działań dla poszczególnych kwartałów

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz ProgramHORYZONT2020

 • dane z systemu SL2014 dotyczące projektów wpisujących się w krajowe inteligentne specjalizacje w różnych przekrojach,
 • informacje o projektach PO IR oraz HORYZONT2020.

Narzędzie będzie rozwijane – w miarę pozyskiwania danych będą udostępniane kolejne wskaźniki, m. in:

 • dane o wnioskach i umowach o dofinansowanie w Regionalnych Programach Operacyjnych według regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz działań w ujęciu kwartalnym narastającym,
 • dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (głównie w zakresie działalności B + R oraz innowacyjności) w podziale na krajowe inteligentne specjalizacje (po opracowaniu tablic przyporządkowujących kody PKD do poszczególnych krajowych inteligentnych specjalizacji),
 • wskaźniki dotyczące innych programów operacyjnych (np. odpowiedników programów: Infrastruktura i Środowisko,Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Wschodnia w nowej perspektywie finansowej UE).

Zapraszamy do korzystania z aplikacji!

Górnośląska Agenjca Predsiębiorczości i Rozwoju - lider projektu SMART_watch zaprasza do udziału w konferencji online podsumowującej kilkuletni projekt w zakresie inteligentnych specjalizacji,

Konferencja rozpocznie się o godzinie 11.00 w dniu 29 maja 2020 r. wystąpieniem Pani Karoliny Tilman z DG REGIO nt. startegii inteligentnych specjalizacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 

W dalszej części konferencji poruszane będą kwestie związane ze wsparciem instytucji otoczenia biznesu w kontekście inteligentnych specjalizacji oraz czasach post-COVID19, a także 3 panele tematyczne dot. obszaru ICT, zdrowia oraz energetyki i zrównoważonego budownictwa.

Szczegółowe informacje:

https://conference.smartspecialisation.tech/SMART_watch_Final_Event_Agenda.pdf - program konferencji

https://www.conference.smartspecialisation.tech/ - link do rejestracji 

NCBiR uruchamia nabory w ramach działania 1.1.1. PO IR, tzw."szybka ścieżka". O wsparcie mogą ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa, duże  firmy oraz konsorcja firm oraz konsorcja firm i jednostek naukowych.

Obszary dofinansowania obejmować będą:

 • diagnostykę,
 • leczenie,
 • profilaktykę.

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 - czytamy na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja i potrwa do 31 grudnia 2020 r.

Konkurs podzielony jest na 3 rundy: pierwsza potrwa od 6 maja do 5 czerwca 2020 r., druga od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r., a trzecia od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. 

Więcej informacji: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020/

W dniu 5 grudnia 2019 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podpisało umowę z UNDP Istanbul Regional Hub (UNDP IRH) w celu uruchomienia pilotażowego projektu pod nazwą Polish Challenge Fund (PCF). Celem projektu jest zaangażowanie polskich firm w działania rozwojowe na Ukrainie i Białorusi. 

Założeniem PCF jest umożliwienie transferu polskiego know-how, technologii i innowacyjnych rozwiązań w obszarze zielonych technologii i ICT do krajów partnerskich Polskiej pomocy. Transfer ten ma przyczynić się do rozwiązywania złożonych wyzwań rozwojowych w tych krajach, z uwzględnieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals - SDGs).

Środki finansowe w ramach PCF są przeznaczone wyłącznie dla polskich podmiotów (firm i instytucji naukowo-badawczych) w ramach konkursu dotacyjnego organizowanego przez UNDP IRH. Maksymalna kwota, którą polski oferent będzie mógł uzyskać na projekt, tj. na przeprowadzenie studium wykonalności lub pilotażowe wdrożenie produktu lub usługi, wyniesie 40 000 USD. Od podmiotów, które wygrają konkurs, wymagany będzie wkład finansowy lub rzeczowy w wysokości 20% wartości projektu.

Informacje o projekcie pilotażowym: Polska Pomoc

Informacje o procedurze i inne dokumenty wymagane w konkursie są dostępne na stronie UNDP Procurement: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=63958.

Wnioski projektowe należy złożyć w języku angielskim do UNDP. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2020 r.

***

Jednocześnie zachęcamy do udziału w internetowym webinarze poprzez aplikację Zoom, który odbędzie się 16 kwietnia br. w godz. 16:00-17:30 (w j. angielskim)

Dołącz do spotkania poprzez Zoom: https://undp.zoom.us/j/223312282 

Meeting ID: 223 312 282

W ramach krajowych inteligentnych specjalizacji funkjconuje obecnie 14 Grup Roboczych ds. krajowej inteligentnej specjalizacji, których celem jest:

 • wsparcie prac Komitetu Sterującego ds. KIS w procesie identyfikowania potencjału rozwojowego polskiej gospodarki (m.in. poprzez definiowanie obszarów inteligentnych specjalizacji oraz ich opisów) oraz rekomendowaniu działań podejmowanych w ramach systemu wdrażania oraz monitorowania KIS przez podmioty zaangażowane w ten proces,
 • monitorowanie oraz formułowanie rekomendacji w celu aktualizacji krajowej inteligentnej specjalizacji na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, podnoszenia jakości życia społeczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego w oparciu o dostępną wiedzę oraz wyniki analiz i ekspertyz,
 • tworzenie i udział w tworzeniu dokumentów związanych z KIS, takich jak wizje rozwojowe czy mapy drogowe dla poszczególnych specjalizacji, w tym m.in. identyfikacja potrzeb oraz barier rozwojowych w obszarze danej specjalizacji, których uwzględnienie w działaniach podejmowanych w obszarze inteligentnych specjalizacji przyczyni się do usprawnienia ich rozwoju, a także udział w konsultacjach dokumentów kierunkowych i strategicznych MR,
 • tworzenie rekomendacji eksperckich w sprawach dotyczących polityki przemysłowej, technologicznej i innowacyjnej celem wsparcia procesu decyzyjnego administracji publicznej w obrębie obszarów działań poszczególnych Grup,
 • wzmocnienie współpracy z innymi gremiami (m.in. Grupą Konsultacyjną ds. KIS i grupami ad hoc (m.in. Smart Labs) powołanymi w ramach PPO oraz systemu monitorowania KIS w celu zapewnienia spójności działań podejmowanych w obszarach specjalizacji.

W toku prowadzonych prac oraz w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez członków Grup Roboczych ds. KIS,  Komitet Sterujący ds. KIS, składający się z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 14 lutego 2020 r. przyjął nową wersję regulaminu.

Wkrótce Ministerstwo Rozwoju uruchomi nabory dodatkowe do wybranych Grup Roboczych ds. KIS.

pdfRegulamin naboru i prac Grup Roboczych ds. KIS - wersja obowiązująca od 14 lutego 2020 r.1.36 MB

Samorząd Województwa Dolnośląskiego uruchomił projekt współfinansowany ze środków UE  „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza”, który ma na celu promocję produktów i innowacji mikro, małych i średnich przedsiebiorców z Dolnego Śląska w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu:

1. Branża chemiczna i farmaceutyczna
2. Mobilność przestrzenna
3. Żywność wysokiej jakości
4. Surowce naturalne i wtórne
5. Produkcja maszyn urządzeń, obróbka materiałów
6. Technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT)                   

Projekt "Going Global" uwzglednia ponad 52 działania, m.in. gospodarcze misje zagraniczne, udział w międzynarodowych targach, grupach roboczych, konferencjach.

Więcej informacji dostępnych na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza

Komisja Europejska zaprasza administrację szczebla krajowego i regionalnego do udziału w warsztatach Peer eXchange and Learning (PXL) na temat inteligentnej specjalizacji

W 2020 r. Platforma S3 zorganizuje trzy warsztaty Peer eXchange & Learning (PXL) dotyczące trzech wymiarów strategii inteligentnej specjalizacji

 • zarządzania instytucjonalnego oraz zarządzania strategią inteligentnych specjalizacji,
 • procesu przedsiębiorczego odkrywania,
 • monitorowania i ewaluacji.

Warsztaty będą opierać się na otwartej dyskusji  na temat wspólnych wyzwań związanych z realizacją strategii inteligentnych specjalizacji. Dzięki wymianie doświadczeń i dobrych praktyk Komisji Europejskiej oraz innych regionów i Państw Członkowskich UE warsztaty pomogą władzom regionalnym i krajowym w lepszym dostosowaniu instrumentów i działań do pojawiających się potrzeb i wyzwań w obszarze inteligentnych specjalizacji. Będzie to także okazja do nawiązania kontaktów oraz wymiany cennych doświadczeń.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 28 lutego 2020 r.

 Link do formularza zgłoszeniowego

   

W związku z procesem weryfikacji opisów i listy krajowych inteligentnych specjalizacji w Grupach Roboczych ds. KIS został zaktualizowany dokument Szczegółowy Opis Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

 

Dokonane zmiany w krajowych inteligentnych specjalizacjach obejmują:

1. połączenie KIS Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe i KIS Fotonika w nową specjalizację Elektronika i fotonika,

2. zmiany w opisie KIS 4 Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii (dodatkowo niektóre elementy przeniesiono do KIS 7 GOZ),

3. zmiany w opisie  KIS 7 Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowc kopalne, odpady (GOZ).

 

W wyniku dokonanych zmian od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje 14 krajowych inteligentnych specjalizacji.

 

pdfSzczegółowy opis Krajowej Inteligentnej Specjalizacji - od 1 stycznia 2020 r. 1 MB

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowym seminarium naukowym pt. Digitalization of Manufacturing and Services and International Competitiveness: National and Regional Perspectives, które odbędzie się w piątek, 11 października 2019 r. (początek obrad o godz. 10:00) w sali C-2b budynku C SGH.

 

Szersze informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie: http://kolegia.sgh.waw.pl/en/KGS/conferences/competitiveness_report_2019/Pages/programme.aspx

 

Informujemy, że wystąpienie otwierające obrady wygłosi Prof. Dominique Foray z The Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) w Lozannie – autor koncepcji inteligentnych specjalizacji, które opracowują i wdrażają państwa i regiony europejskie.

 

Podczas seminarium zaprezentowana zostanie najnowsza edycja raportu ekonomicznego Polska. Raport o konkurencyjności 2019 wydawanego cyklicznie przez Instytut Gospodarki Światowej KGŚ SGH w j. polskim i angielskim. Tegoroczna edycja zawiera analizę stanu rozwoju Przemysłu 4.0 w Polsce.

 

Seminarium odbywa się w j. angielskim (bez tłumaczenia), udział jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja za pomocą formularza dostępnego pod linkiem: http://kolegia.sgh.waw.pl/en/KGS/conferences/competitiveness_report_2019/Pages/registration.aspx

Komisja Europejska uruchomiła we wrześniu 2019 r. konsultacje publiczne, skierowane do osób zainteresowanych międzynarodowymi projektami w obszarze badań, rozwoju i innowacji,  dotyczące przyszłych europejskich partnerstw w ramach programu Horyzont Europa w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Konsultacje mają na celu wskazanie kierunków i przyszłych działań zaproponowanych partnerstw. Te z kolei będą miały kluczowy wpływ na tematy konkursów międzynarodowoych w obszarze badań i innowacji naukowych.

Partnerstwa europejskie zaproponowano w następujących obszarach:

Konsultacje potrwają do 6 listopada 2019 r. Więcej informacji znajduje się na stronach Komisji Europejskiej.

partnerstwa ankieta

 • fundusze-europejskie
 • rzeczpospolita-polska
 • ministerstwo-przedsiebiorczosci
 • unia-europejska