Aktualności - SMART

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Aktualności

W dniu 10 marca 2021 r. Współprzewodniczący Konferencji – Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Premier Portugalii, sprawującej obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej – podpisali wspólną deklarację międzyinstytucjonalną rozpoczynającą Konferencję w sprawie przyszłości Europy.

Konferencja ta stanowi forum debaty ze społeczeństwem obywatelskim UE tj. obywatelami i organizacjami pozarządowymi, na temat wyzwań i priorytetów stojących przed Unią Europejską. Wydarzenie publicznie inaugurujące prace Konferencji odbędzie się 9 maja 2021 r., w tzw. Dzień Europy.

Podstawowym narzędziem Konferencji jest wielojęzyczna platforma cyfrowa, uruchomiona w dniu 19 kwietnia 2021 r. pod adresem https://futureu.europa.eu/.

Celem platformy jest przekazywanie informacji o pracach prowadzonych w ramach Konferencji, a także służyć jako repozytorium najważniejszych kwestii podnoszonych w trakcie dyskusji. W ślad za prośbą KPRM zachęcamy do rozpowszechnienia tej informacji i wzięcia aktywnego udziału w dyskusji.

Platforma oferuje narzędzia informatyczne dla organizatorów wydarzeń krajowych, dzięki którym będą mogli promować swoje inicjatywy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Dodatkowo umożliwi obywatelom i innym interesariuszom wyszukiwanie wydarzeń, w których chcieliby uczestniczyć.

Obszary tematyczne, w ramach których prowadzone będą dyskusje na platformie, to:
1) zmiany klimatu i środowisko;
2) zdrowie;
3) zatrudnienie
i gospodarka;
4) transformacja cyfrowa;
5) wolności i prawa, praworządność, bezpieczeństwo;
6) migracje;
7) edukacja, kultura, młodzież i sport;
8) międzynarodowa rola UE;
9) demokracja europejska;
10) inne.

Stanowiska i opinie prezentowane za pomocą platformy oraz podczas wydarzeń paneuropejskich takich jak sesje plenarne Konferencji oraz tzw. dialogi obywatelskie, będą podstawą do przygotowania raportu podsumowującego dyskusję o przyszłości Unii Europejskiej, który ma zostać przedstawiony przez Współprzewodniczących Konferencji wiosną 2022 r.

Raport będzie podstawą dyskusji instytucji unijnych, w tym Rady Europejskiej, pod kątem ewentualnych działań następczych na forum UE.

Zapraszamy na konferencję inaugurującą nowy Program Ramowy UE na rzecz badań i innowacji w perpsektywie finansowej na lata 2021-2027 pn. Horyzont Europa, która odbędzie się online w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Podczas konferencji uczestnicy zapoznają się się z założeniami nowego programu, najważniejsze zmiany względem dotychczasowego programu Horyzont2020, a także otrzymają informacje na temat nowych działań partnerstw i misji, EIC itd.

Budżet programu Horyzont Europa będzie wynosił 95,5 mld euro, a wsparcie podzieloe będzie na następujące filary:

 • I filar - Doskonała nauka
 • II filar - Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa
 • III filar - Innowacyjna Europa
 • Rozszerzanie uczestnictwa i wzmocnienie ERA.

Udział w konferencji wezmą przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji rządowej oraz krajowi eksperci.

 

Link do wydarzenia: https://www.gov.pl/web/konferencja-horyzont-europa 

Link do rejestracji: https://konferencja-horyzont-europa.pl/u/home

 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłasza nabory uzupełniające do Grup Roboczych ds. krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS).

Grupy Robocze ds. KIS to gremia, powołane przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, o charakterze opiniującym i doradczym w zakresie realizacji zadań przewidzianych w ramach poszczególnych krajowych inteligentnych specjalizacji.

Krajowe inteligentne specjalizacje to priorytety badawczo-rozwojowe i innowacyjne kraju, na które ukierunkowane jest wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 -2020, a także przyszły Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. 

Cele  Grup Roboczych ds. KIS:

1.Wsparcie prac Komitetu Sterującego ds. KIS w procesie identyfikowania potencjału rozwojowego polskiej gospodarki (m.in. poprzez definiowanie obszarów inteligentnych specjalizacji oraz ich opisów) oraz rekomendowaniu działań podejmowanych w ramach systemu wdrażania  oraz monitorowania KIS przez podmioty zaangażowane w ten proces.
2.Monitorowanie oraz formułowanie rekomendacji w celu aktualizacji krajowej inteligentnej specjalizacji na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, podnoszenia jakości życia społeczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego w oparciu o dostępną wiedzę oraz wyniki analiz i ekspertyz.
3.Tworzenie i udział w tworzeniu dokumentów związanych z KIS, takich jak wizje rozwojowe czy mapy drogowe dla poszczególnych specjalizacji, w tym m.in. identyfikacja potrzeb oraz barier rozwojowych w obszarze danej specjalizacji, których uwzględnienie w działaniach podejmowanych w obszarze inteligentnych specjalizacji przyczyni się do usprawnienia ich rozwoju, a także udział w konsultacjach dokumentów kierunkowych i strategicznych MRPiT.
4.Tworzenie rekomendacji eksperckich w sprawach dotyczących polityki przemysłowej, technologicznej i innowacyjnej celem  wsparcia procesu decyzyjnego administracji publicznej w obrębie obszarów działań poszczególnych Grup.
5.Wzmocnienie współpracy z innymi gremiami (m.in. Grupą Konsultacyjną ds. KIS  i grupami ad hoc (m.in. Smart Labs) powołanymi w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (wyłaniania priorytetów społeczno-gospodarczych w obszarze B+R+I) oraz systemu monitorowania KIS w celu zapewnienia spójności działań podejmowanych w obszarach specjalizacji.

Zadania Grupy Roboczej ds. KIS:

1.Przygotowanie oraz aktualizacja Szczegółowego Opisu KIS,określającego zakres danej inteligentnej specjalizacji (m.in. zgłaszanie postulatów modyfikacji listy i zakresu tematycznego specjalizacji oraz włączanie nowych specjalizacji), stanowiącego podstawę oceny przez ekspertów zewnętrznych, czy zakres projektu np. badawczo-rozwojowego, wpisuje się w krajowe inteligentne specjalizacje,

2.Określenie wizji rozwojowych/map drogowychposzczególnych inteligentnych specjalizacji wraz z identyfikacją mierzalnych celów do osiągnieciaw ramach danej inteligentnej specjalizacji, umożliwiających monitorowanie efektów wdrażaniaspecjalizacji,

3. Udział w tworzeniu innych dokumentów powiązanych z wdrażaniem, monitorowaniem i ewaluacją inteligentnych specjalizacjioraz dokumentów strategicznych związanych z polityką technologiczną, przemysłową i innowacyjną,

4.Współpraca z innymi gremiami odpowiedzialnymi za monitorowanie i aktualizację krajowych inteligentnych specjalizacji, a także uczestnikami procesu przedsiębiorczego odkrywania (m.in. przedstawicielami regionów,partnerami zagranicznymi, konsultantami-ekspertami, przedstawicielami smart labs).

5.Identyfikowaniei aktualizacjabarier rozwojowych danej specjalizacji(w kontekście społeczno-gospodarczym, a także proceduralnym, legislacyjnym)wraz z analizą SWOT,

6. Współpraca z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii i innymi podmiotami administracji centralnej, także w ramach Grupy Konsultacyjnej, w zakresie usuwania zidentyfikowanych barier oraz dostosowywania dostępnych instrumentów wsparcia do potrzeb rozwojowych określonych w ramach danej specjalizacji,

7.Współpraca przy analizie wyników monitorowaniaKIS pod kątem stopnia osiągniecia założonych celów oraz wypracowania propozycji ewentualnych działao, usprawniających ich realizację,

8.Współpraca z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, instytucjami pośredniczącymi PO IR oraz przedstawicielami instytucji regionalnych odpowiedzialnych za regionalne inteligentne specjalizacje w celu zapewnienia wymiany informacji i spójnego rozumienia szczegółowych opisów krajowych inteligentnych specjalizacji


Kogo poszukujemy?

W związku ze zmianami dokonywanymi w obszarach inteligentnych specjalizacji niezbędne jest uzupełnienie składów GR ds. KIS o ekspertów, posiadających wiedzę i doświadczenie w konkretnych, wąskich obszarach, wchodzących w zakres tematyczny inteligentnej specjalizacji. W związku z tym MRPiT opracowało formularze zgłoszeniowe dedykowane dla każdej inteligentnej specjalizacji, aby każdy z kandydatów mógł szczegółowo określić swój profil ekspercki.

Do udziału w pracach GR ds. KIS zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw, otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz organizacji pozarządowych, zmotywowanych do współtworzenia działań w obszarze polityki innowacyjności, przemysłowej i technologicznej.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane włączeniem się w prace Grup Roboczych ds. KIS prosimy o przesłanie  formularza aplikacyjnego i oświadczenia RODO do 30 kwietnia 2021 r. Dokumenty w wersji elektronicznej (podpisane i zeskanowane) proszę przesyłać do Pani Justyny Gorzoch: justyna.gorzoch@mrpit.gov.pl 

Załączniki:

 1. pdfRegulamin naboru i prac Grup Roboczych ds. KIS1.36 MB
 2. Formularze zgłoszeniowe oraz oświadczenia RODO do poszczególnych Grup Roboczych ds. KIS:

docxKIS 1. Zdrowe społeczeństwo - formularz i oświadczenie426.19 KB

docxKIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego - formularz i oświadczenie426.73 KB

docxKIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska - formularz i oświadczenie426.68 KB

docxKIS 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii - formularz i oświadczenie426.75 KB

docxKIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo - formularz i oświadczenie426.69 KB

docxKIS 6. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku - formularz i oświadczenie426.6 KB

docxKIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady - formularz i oświadczenie426.35 KB

docxKIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty - formularz i oświadczenie427.68 KB

docxKIS 9. Elektronika i fotonika - formularz i oświadczenie426.77 KB

docxKIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne - formularz i oświadczenie426.81 KB

docxKIS 11. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych - formularz i oświadczenie426.65 KB

docxKIS 12. Inteligentne technologie kreacyjne - formularz i oświadczenie426.37 KB

docxKIS 13. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy - formularz i oświadczenie426.68 KB

Joint Research Centre przy Komisji Europejskiej zaprasza do udziału w warsztacie w dniu 15 kwietnia 2021 r., którego tematem przewodnim jest możliwość wykorzystania inteligentnych specjalizacji w walce ze skutkami pandemii COVID-19.

W trakcie spotkania omawiane będą następujące tematy:

 • przyszłość startegii inteligentnych specjalizacji w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027,
 • inteligentne specjalizacji na rzecz zrównoważonego oraz cyfrowego rozwoju,
 • inteligentne specjalizacje na rzecz wypełniania Celów Zrównoważnonego Rozwoju w ramach Agendy 2030.

Link do programu wydarzenia: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/471254/Smart+Specialisation+04+15+Agenda_final.pdf/cdd07caa-995f-44d6-9456-2ca30d424f92

Link do rejestracji: https://web.jrc.ec.europa.eu/remjrc/screen/meeting/7626/registration-form

article

Od 10 marca do 14 kwietnia 2021 r. potrwają konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/konsultacje-spoleczne-feng/

FENG będzie programem, który w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 zastąpi obecny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, ukierunkowany na rozwój innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw i współpracę biznesu z nauką.

Do udziału w konsultacjach zaproszone są wszystkie zainteresowane osoby, przedstawiciele przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczni.

10 marca 2021 r. o godzinie 10.00 odbędzie się konferencja otwierająca proces konsultacji: https://konsultacjefeng.online/rejestracja/

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konslutacjach społecznych oraz konferencji inaugurującej konsultacje.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza przedsiębiorców do wyrażenia swojej opinii odnośnie kształtu aktualnych i przyszłych krajowych inteligentnych specjalizacji.

Badanie prowadzone jest w formie wywiadów pogłębionych (IDI), a grupa docelowa to przedsiębiorcy reprezentujący poszczególne KISy. Celem badania jest identyfikacja potencjału społeczno-ekonomicznego przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Polsce w obszarach obecnych KIS oraz wyłonienie nowych, potencjalnych obszarów specjalizacji. Zgromadzona wiedza posłuży do identyfikacji obszarów/dziedzin o wysokim potencjale innowacyjnym oraz wskazania reprezentujących je przedsiębiorców, którzy zostaną następnie zaproszeni do udziału w kolejnych etapach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania.

Badanie jest realizowane w ramach projektu Smart Panel II – badania jakościowe i analizy na potrzeby procesu przedsiębiorczego odkrywania, przez wykonawcę działającego na rzecz PARP (konsorcjum IBC Group Central Europe Holding S.A. i Centrum Badań Marketingowych INDICATOR).

Przedsiębiorcy zainteresowani wyrażeniem swojej opinii są proszeni o kontakt bezpośredni z wykonawcą badania – osoba do kontaktu: Monika Kamińska (e-mail: mkaminska@indicator.pl, tel. +48 501 066 622).

Osobą odpowiedzialną ze strony PARP za realizację badania Smart Panel II jest: Dorota Frączek (dorota_fraczek@parp.gov.pl).

Ministerstwo Rozwoju udostępnia aplikację SmartRadar - narzędzie informatyczne służące do gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych dotyczących krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji. Zadaniem SmartRadaru jest wsparcie procesu monitorowania inteligentnych specjalizacji oraz koordynacji działań podejmowanych w tym zakresie na poziomie krajowym i regionalnym.

Wskaźniki dostępne w SmartRadarze mają również służyć upowszechnianiu informacji na temat innowacyjności gospodarki, innowacyjności poszczególnych branż i obszarów określonych jako specjalizacje w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wskaźniki dostępne w SmartRadarze pogrupowane zostały w 5 obszarów tematycznych:

1. potencjał innowacyjny i technologiczny,

2. działalność innowacyjna przedsiębiorstw,

3. rozwój społeczno – gospodarczy,

4. pozycja międzynarodowa,

5. instrumenty wsparcia ze środków publicznych.

Do każdego obszaru tematycznego przyporządkowana została grupa wskaźników. Dane statystyczne dostępne w SmartRadarze pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego, OECD, Banku Światowego i Eurostatu. W narzędziu można również znaleźć informacje na temat projektów innowacyjnych realizowanych w poszczególnych specjalizacjach w ramach programów finansowanych ze środków UE (Regionalne Programy Operacyjne, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Horyzont 2020).

Obecnie w narzędziu są dostępne dane w następującym zakresie:

GUS

 • działalność B + R, działalność innowacyjna,
 • dane makroekonomiczne,
 • handel zagraniczny, energia,
 • zdrowie,

OECD

 • ochrona środowiska,
 • działalność B + R,
 • zdrowie,
 • działalność wynalazcza,

EUROSTAT

 • dane makroekonomiczne,
 • ochrona środowiska,
 • nauka,
 • działalność innowacyjna,

Bank Światowy

 • wskaźniki dotyczące energii,

Regionalne Programy Operacyjne

 • dane o wnioskach i umowach o dofinansowanie według regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz działań dla poszczególnych kwartałów

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz ProgramHORYZONT2020

 • dane z systemu SL2014 dotyczące projektów wpisujących się w krajowe inteligentne specjalizacje w różnych przekrojach,
 • informacje o projektach PO IR oraz HORYZONT2020.

Narzędzie będzie rozwijane – w miarę pozyskiwania danych będą udostępniane kolejne wskaźniki, m. in:

 • dane o wnioskach i umowach o dofinansowanie w Regionalnych Programach Operacyjnych według regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz działań w ujęciu kwartalnym narastającym,
 • dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (głównie w zakresie działalności B + R oraz innowacyjności) w podziale na krajowe inteligentne specjalizacje (po opracowaniu tablic przyporządkowujących kody PKD do poszczególnych krajowych inteligentnych specjalizacji),
 • wskaźniki dotyczące innych programów operacyjnych (np. odpowiedników programów: Infrastruktura i Środowisko,Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Wschodnia w nowej perspektywie finansowej UE).

Zapraszamy do korzystania z aplikacji!

Górnośląska Agenjca Predsiębiorczości i Rozwoju - lider projektu SMART_watch zaprasza do udziału w konferencji online podsumowującej kilkuletni projekt w zakresie inteligentnych specjalizacji,

Konferencja rozpocznie się o godzinie 11.00 w dniu 29 maja 2020 r. wystąpieniem Pani Karoliny Tilman z DG REGIO nt. startegii inteligentnych specjalizacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 

W dalszej części konferencji poruszane będą kwestie związane ze wsparciem instytucji otoczenia biznesu w kontekście inteligentnych specjalizacji oraz czasach post-COVID19, a także 3 panele tematyczne dot. obszaru ICT, zdrowia oraz energetyki i zrównoważonego budownictwa.

Szczegółowe informacje:

https://conference.smartspecialisation.tech/SMART_watch_Final_Event_Agenda.pdf - program konferencji

https://www.conference.smartspecialisation.tech/ - link do rejestracji 

NCBiR uruchamia nabory w ramach działania 1.1.1. PO IR, tzw."szybka ścieżka". O wsparcie mogą ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa, duże  firmy oraz konsorcja firm oraz konsorcja firm i jednostek naukowych.

Obszary dofinansowania obejmować będą:

 • diagnostykę,
 • leczenie,
 • profilaktykę.

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 - czytamy na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja i potrwa do 31 grudnia 2020 r.

Konkurs podzielony jest na 3 rundy: pierwsza potrwa od 6 maja do 5 czerwca 2020 r., druga od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r., a trzecia od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. 

Więcej informacji: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020/

W dniu 5 grudnia 2019 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podpisało umowę z UNDP Istanbul Regional Hub (UNDP IRH) w celu uruchomienia pilotażowego projektu pod nazwą Polish Challenge Fund (PCF). Celem projektu jest zaangażowanie polskich firm w działania rozwojowe na Ukrainie i Białorusi. 

Założeniem PCF jest umożliwienie transferu polskiego know-how, technologii i innowacyjnych rozwiązań w obszarze zielonych technologii i ICT do krajów partnerskich Polskiej pomocy. Transfer ten ma przyczynić się do rozwiązywania złożonych wyzwań rozwojowych w tych krajach, z uwzględnieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals - SDGs).

Środki finansowe w ramach PCF są przeznaczone wyłącznie dla polskich podmiotów (firm i instytucji naukowo-badawczych) w ramach konkursu dotacyjnego organizowanego przez UNDP IRH. Maksymalna kwota, którą polski oferent będzie mógł uzyskać na projekt, tj. na przeprowadzenie studium wykonalności lub pilotażowe wdrożenie produktu lub usługi, wyniesie 40 000 USD. Od podmiotów, które wygrają konkurs, wymagany będzie wkład finansowy lub rzeczowy w wysokości 20% wartości projektu.

Informacje o projekcie pilotażowym: Polska Pomoc

Informacje o procedurze i inne dokumenty wymagane w konkursie są dostępne na stronie UNDP Procurement: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=63958.

Wnioski projektowe należy złożyć w języku angielskim do UNDP. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2020 r.

***

Jednocześnie zachęcamy do udziału w internetowym webinarze poprzez aplikację Zoom, który odbędzie się 16 kwietnia br. w godz. 16:00-17:30 (w j. angielskim)

Dołącz do spotkania poprzez Zoom: https://undp.zoom.us/j/223312282 

Meeting ID: 223 312 282

 • fundusze-europejskie
 • rzeczpospolita-polska
 • ministerstwo-rozwoju-i-technologii
 • unia-europejska